โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ตัดบัวไม่เหลือใย แต่ตัดธารน้ำใจชาวเมืองแกลง ยากจะตัดให้ขาด แม้ปิดศูนย์ฯ ยอดบริจาคยังหลั่งไหล

ชมภาพเพิ่มเติมที่   https://picasaweb.google.com/maepim/72011#


       ว้ันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน นับเป็นวันที่ ๘ ของการเปิดรับบริจาคระดมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ญี่ปุ่นและผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มที่ภาคใต้ของไทย แต่ในส่วนการตั้งศูนย์อำนวยการฯ ที่สี่แยกป้ายทันใจนั้น เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ยุติลงแต่เมื่อวานตอนบ่าย

       กระนั้นก็ตาม ในวันนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาบริจาคเงินให้ที่สำนักงานเทศบา่ลตำบลเมืองแกลงอีกจำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท  และในส่วนของชุมชนดอนมะกอก ได้นำเงินบริจาคมาสมทบเพิ่มอีก ๑,๒๔๐ บาท  ส่วนของชุมชนแกลงแกล้วกล้านั้น นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย ส.ท.สุรศักดิ์ ประไพสนธิพงศ์ ส.ท.ศุภกร แสงพงษ์พิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ยังคงเดินหน้าระดมทุนทรัพย์ในพื้นที่ของชุมชนตามหมายกำหนดการเดิม จนมียอดบริจาคเพิ่มเข้ามาอีก ๓๐,๐๐๐ บาทถ้วน  ยังผลให้ในวันนี้ มีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เพิ่มเข้ามาอีกจำนวน ๔๒,๕๔๐ บาท

       ทำให้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้นนับแต่วันแรก เป็นเงิน ๑,๒๑๘,๗๓๔.๒๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)


       แยกเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเงิน ๒๔๙,๐๗๐.๐๐ บาท


       เงินช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มเป็นเงิน ๙๖๙,๖๖๔.๒๕ บาท


       โดยในวันพรุ่งนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เทศบาลฯ จะได้ทำการปิดบัญชีและดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินให้เรียบร้อย ก่อนที่จะได้ส่งตัวแทนจากเทศบาลฯ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลฯ ฝ่ายคณะกรรมการชุมชนและชมรม ร่วมกันเดินทางไปมอบเงิน ณ สถานทูตญี่ปุ่น และมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายนนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป