โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

พ่อแม่ญาติพี่น้องชื่นใจ ได้เห็นลูกหลานโกนหัวเป็นสามเณรพร้อมกันกว่า ๑๐๐ รูป

       ในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกันวัดทั้ง ๓ แห่งในเขตเทศบาลฯ คือ วัดโพธิ๊ทองพุทธาราม วัดพลงช้างเผือก และวัดสารนาถธรรมาราม จัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยเริ่มต้นที่วัดโพธิ์ทองเมื่อวันเสารฺ์ที่ ๓ เมษายน และวัดพลงช้่างเผือกในวันที่ ๔ เมษายน มีเด็กนักเรียนระหว่างอายุ ๙ ถึง ๑๓ ปีเข้าเป็นสามเณรรวมแล้ว ๑๑๖ รูป  ส่วนวัดสารนาถธรรมารามนั้น จะจัดบรรพชาสามเณรในวันที่ ๒๐ เมษายนที่จะถึงนี้

       การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ นัยหนึ่งเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมใหญ่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้รู้จักฝึกในเรื่องของความมีวินัย ความอดทน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการรู้จักความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีของตน นอกจากนี้ ยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้แวะเวียนเข้าวัดในช่วงที่บุตรหลานอยู่ในระหว่างครองตนเป็นสามเณรอีกด้วย ดังที่พระครูสังฆการบุรพทิศ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองพุทธาราม ได้อบรมสามเณรในวันบรรพชานี้ไว้ว่า นอกจากเด็ก ๆ จะได้บวชเป็นสามเณร โดยบวชทั้งกายและใจแล้ว ผู้ปกครองก็ยังได้ร่วมบวชทางใจไปกับบุตรหลานของตนด้วย ทั้งยังได้สั่งสอนให้รู้จักทำสมาธิเพื่อให้เกิดสติในการดำเนินชีวิตไปพร้อมกัน

       ญาติธรรมท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมถวายน้ำปานะ หรือภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณรเพื่อเป็นการทำบุญ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ สามารถติดต่อประสานงานยังวัดต่าง ๆ ทั้ง ๓ แห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป