โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

สุดทางแห่งรัก...เมืองแกลงเตรียมกรุยทางนำความห่วงใยสู่แดนใต้และญี่ปุ่นตามสัญญาใจ       และแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดราชการเนื่องใจวันจักรี ๖ เมษายน  กระนั้นก็ดี บรรดาเ้จ้าหน้าที่จากกองช่าง คณะผู้บริหาร เหล่าสมาชิกสภาฯ คณะกรรมการชุมชนโพธิ์ทอง และหนองแตงโม ตลอดจนอาสาสมัครทุกส่วนยังเดินหน้าระดมทุนทรัพย์ที่นับเป็นวันสุดท้ายของการตั้งศูนย์อำนวยการฯ ซึ่งจะปิดตัวเร็วกว่ากำหนดการเดิมในวันที่ ๘ เมษายนนี้ เพื่อความเหมาะสม เหมาะควรและสอดคล้องกับสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ

       โดยมียอดการระดมทุนทรัพย์ประจำวันที่ ๖ เมษายน ดังนี้

ที่ศูนย์อำนวยการฯ ถนนสุขุมวิท แยกป้ายทันใจ

เงินช่วยพี่น้องชาวใต้    ๑๒๐,๔๕๙.๐๐    บาท
เงินช่วยชาวญี่ปุ่น                ๑,๑๑๕.๐๐     บาท
      รวมเป็นเงิน               ๑๒๑,๕๗๔.๐๐    บาท


บริเวณชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้      ๒,๔๖๘.๐๐  บาท
  เงินช่วยชาวญี่ปุ่น                      ๐.๐๐  บาท
        รวมเป็นเงิน                 ๒,๔๖๘.๐๐ บาท


บริเวณชุมชนหนองแตงโม
 เงินช่วยพี่น้องชาวใต้       ๖,๐๘๒.๐๐  บาท
 เงินช่วยชาวญี่ปุ่น              ๒,๑๑๒.๐๐ บาท
       รวมเป็นเงิน                  ๘,๑๙๔.๐๐ บาท

สรุปยอดรวมทั้งหมดวันนี้ เป็นเงิน ๑๓๒,๒๓๖.๐๐ บาท

       สรุปยอดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม จนถึงวันที่ ๖ เมษายน โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชุมชน ชมรมต่าง ๆ ) ปรากฏผลอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือภาคใต้         ๙๒๗,๑๒๔.๒๕ บาท
เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น      ๒๔๙,๐๗๐.๐๐ บาท

     รวมยอดรับบริจาคทั้งสิ้น              ๑,๑๗๖,๑๙๔.๒๕ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)

หมายเหตุ ตัวเลขอย่างเป็นทางการจะสรุปได้ต่อเมื่อได้ปิดบัญชีทั้งสองกองทุนในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ แล้วเท่านั้น

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละทุนทรัพย์ เสียสละเวลาแม้จะต้องเผชิญความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการทำงานกลางแดดตลอดหลายวันที่่ผ่านมา และจะได้ประสานงานนำเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ไปมอบแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ต่อไป ก่อนวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยเมืองแกลงนิวส์จะยังคงทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารถึงท่านทุกระยะต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป