โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

สงกรานต์เมืองแกลง วัดวาคึกคัก ถนนเข้าแกลงติดลมบน..ชุ่มฉ่ำร่าเริง

       วันมหาสงกรานต์ในปีนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนกำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นใหม่่ในหลายส่วน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวการณ์ ทั้งนี้ ยังคงกิจกรรมหลักที่สำคัญเอาไว้ คือ การทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดสารนาถธรรมาราม ร่วมกับบรรดาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้แทนชุมชน ขณะที่วัดโพธิ์ทองพุทธาราม และวัดพลงช้างเผือก ก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญสวดมนต์ถวายภัตตาหารเช้าเช่นทุกปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ยังได้จัดนิมนต์พระพุทธนวราชบพิตร พระประจำอำเภอแกลง และนิมนต์คณะพระภิกษุจากวัดสารนาถธรรมาราม พร้อมด้วยผู้สูงอายุจากทุก ๆ ชุมชน มาประกอบพิธีสรงน้ำ และรดน้ำดำหัวขอพรจากประชาชนทั่วไป

        ส่วนวันจัดงานสงกรานต์นั้น ได้ขยับขึ้นมาเป็นวันที่ ๑๒ และวันที่ ๑๓ ณ ลานหน้าเรือน หอประวัติเมืองแกลงจากเดิมที่จัดกันในวันที่ ๑๔ โดยมีการแห่ขบวนสงกรานต์เพียงวันเดียว โดยในบ่ายของทั้งสองวัน ได้จัดการแข่งขันเปตอง สะบ้าทอย สะบ้าล้อ เซปรัคตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วงขึ้น ควบคู่ไปกับการนำเอาขนมหวานจากชุมชนต่าง ๆ มาแสดงฝีมือจำหน่ายกันในงานเป็นปีแรก พร้อมกับได้จัดกิจกรรมการแสดงลำตัดคณะกำนันสำเริง คนฑา ที่มีความสนุกสนานตามประสาพื้นบ้านคนเมืองแกลง กิจกรรมการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน จากอำเภอบ้านค่าย และรำวงจากชุมชนหนองกระโดง ส่วนในรูปขบวนแห่สงกรานต์นั้น ได้ปรับไปเิริ่มต้นจากวัดสารนาถธรรมารามและสิ้นสุด ณ ลานหน้า่เรือน หอประวัติเมืองแกลง เพื่อย่นระยะทางให้กระชับขึ้น  ขณะที่ถนนเทศบาล ๓ หรือ "ถนนเข้าแกลง" ที่มีความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตรนั้น เทศบาลฯ ได้คงกิจกรรมการแสดงดนตรีไว้ในบ่ายวันที่ ๑๒ โดยที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น เดินทางเข้ามาเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างคลาคล่ำเป็นประจำเช่นทุกปี


       ทั้งนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนขึ้นใน ๒ จุด คือที่บริเวณลานหน้าเมือง ถนนบ้านบึง แกลง และที่หน้าอาคารป้องกันบรรเทาสาธาณภัย ถนนสุนทรภู่ เพื่อลดอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนน

    
       การจัดงานสงกรานต์ในปีนี้ จึงนับเป็นคราวแรกที่ได้เริ่มต้นการจัดเทศกาลขนมหวานขนมไทยพื้นบ้าน ซึ่งสามารถเข้ากับบรรยากาศของเทศกา่ลได้ดี โดยที่เทศบาลฯ จะได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป เพื่ออนุรักษ์ฝีมือการปรุงของหวานและขนมไทยพื้นบ้านเอาไว้ และขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีความสุขีในโอกาสปีใหม่ไทยนี้โดยทั่วกัน

ความเป็นมาของวันมหาสงกรานต์ ติดตามได้ที่ http://www.myhora.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-003.aspx

    

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป