โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

จัดจราจรถนนเทศบาล ๒ เน้นจอดชิดขอบทาง จอดให้ตรงวันคู่วันคี่ เจ้าของบ้านและคนเดินทางพึงพอใจ

ถนนเทศบาล ๒ จอดให้ชิดขอบทางและตรงวันคู่วันคี่
คล่องตัวขึ้นมาก
       เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายนนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ด้านการเดินทางในเขตเืมือง และการจัดจราจร อันประกอบไปด้วย ส.ท.อชิระ ธารามาศ เป็นประธานกรรมการ ส.ท.ชาติชาย เพชรพาณิชย์ ส.ท.สุรศักดิ์ ประไพสนธิพงศ์ ส.ท.จาตุรงค์ วงศ์โภคิน เป็นกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองฝ่ายที่เกี่ยวข้องขึ้นเป็นครั้งที่ ๓  ซึ่งมีประเด็นสำคัญของการประชุม ดังนี้

       ๑. สถานการณ์การจัดระเบียบการจราจร บนถนนเทศบาล ๒ ตลอดสาย ซึ่งมุ่งเน้นให้เจ้าของยานยนต์ทุกชนิด ปฏิบัติตามกฎจราจร เรื่องการจอดวันคู่ วันคี่ ให้ตรงวัน หลังจากที่ได้ขอความร่วมมือมานานกว่า ๘ เดือนแล้ว ขณะนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้การเดินทางของยวดยานคล่องตัว ร้านค้าตลอดสายให้ความร่วมมือและให้คำแนะนำแก่เจ้าของยวดยานที่มาจอดเป็นอย่างดี

       ๒. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เทศบาลฯ ได้จัดให้มีการแต่งกายเครื่องแบบเทศกิจที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ในการออกปฏิบัติหน้าที่อำนวยการด้านการจัดจราจร

ถนนเทศบาล ๑ เตรียมรณรงค์ในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
       ๓. ตลอดระยะเวลาที่ได้เริ่มจัดทำเขตกวดขันวินัยจราจร บนถนนเทศบาล ๒ เป็นเวลากว่า ๘ เดือน พบผู้ฝ่าฝืนไม่จอดรถให้ตรงกับข้อกำหนดเรื่องป้ายวันคู่ วันคี่ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๙ ราย ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่มุ่งเน้นการให้คำแนะำนำ การให้ความรู้เรื่องการจราจรเป็นประเด็นสำคัญในรายที่ขาดเจตนา

       ๔. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้ จะได้มีการปรับปรุงเรื่องการทาสีตีเส้นสัญญาณจราจรในจุดเดิมให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงการติดตั้งเพิ่มเติมป้ายสัญาณจราจรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำเนินชะลอความเร็วตามบริเวณต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการชุมชนได้เสนอไว้จากการลงประชาคมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อชลอความเร็วของรถยนต์ขณะขับขี่เข้าเขตชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและคนชรา

       ๕. ในการจัดระเบียบจราจร บนถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘ หรือซอยหน้าห้างวัฒนานุกิจซิตี้สโตร์ ที่ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ยวดยานจอดให้ตรงวันคู่ วันคี่ตามป้ายสัญญาณที่กำหนดไว้ ระหว่างเวลา ๖ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘ นาฬิกา ทุกวัน  พร้อมรณรงค์ให้เป็นเขตกวดขันวินัยจราจร ได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าของอาคารตลอด ๒ ฝั่งทางด้วยดี ทำให้ประชาชนที่ผ่านไปมา หรือเข้าไปติดต่อค้าขายบริเวณดังกล่าวได้รับความสะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้นกว่าเดิม  โดยทั้งนี้ เทศบาลฯ ยังคงยึดวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบจราจรที่หมายให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และส่งเสริมท่้านผู้เป็นเจ้าของร้านรวงให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าของท่านด้วยความสะดวกสบาย ไว้เป็นเป้าหมายสำคัญ

เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความคล่องตัวแก่
คนที่มาติดต่อค้าขายกับร้านรวงในเขตเทศบาล
       ๖. ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดจราจรบนถนนเทศบาล ๑ ในระยะต่อจากนี้ไป หลังจากที่ได้มีการสำรวจจัดเก็บข้อมูลประเด็นปัญหา องค์ประกอบต่าง ๆ บนถนนสายดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งจะได้นำเสนอรายละเอียดอีกครั้งในระยะอันใกล้นี้

       ๗. นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเสนอให้มีหนังสือแจ้งให้แขวงการทางระยองและจังหวัดระยอง ได้มาปรับปรุงถนนสุขุมวิทบริเวณร้านตายาย และร้านซำฮะหลี ทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นทางโค้งและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง    ประเด็นเน้นย้ำเรื่องการเตรียมการสำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดจราจรช่วงวันเปิดเทอมแรกในเร็ววันนี้   ประเด็นการสำรวจพื้นที่บริเวณชุมชนหนองควายเขาหัก โดยเฉพาะบริเวณแยกจุดตัดถนนสุนทรภู่ กับถนนสุนทรภู่ ซอย ๔ อันเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านเอื้ออาทรที่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน จำนวน ๑๙๙ หลัง และมีการขยายตัวของชุมชน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติได้สูง

ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘ จอดชิดขอบทางตรงวันคู่วันคี่
ให้คนผ่านไปมาได้รับความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
       เทศบาลฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านการเดินทางในเขตเมืองและการจัดจราจรไว้ ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือชาวเมืองแกลงทุกท่านได้ปฏิบัิิติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการเดินทางของผู้มาติดต่อทำมาค้าขายกับท่านต่อไป

รายละเอียดการประชาสัมพันธ์จัดจราจรถนนเทศบาล ๒ ซอย ๘ (ซอยห้างวัฒนานุกิจฯ) ดูได้ที่...https://docs.google.com/viewer?url=http://muangklang.com/sp_JOY_/LawCarpark2-8.pdf&pli=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป