โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

ยอดเขาแห่งน้ำใจชาวเมืองแกลง รินไหลเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติปลายน้ำแล้ว..ในที่สุด

       วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ศกนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประกอบด้วย นายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรี นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายชุมชน ผู้แทนชมรม ผู้แทนฝ่ายข้าราชการเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าพบกับนายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประวิทย์ หาญณรงค์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ในเวลา ๑๐ นาฬิกา ณ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อนำเงินจากการระดมทุนทรัพย์ของพี่น้องชาวเมืองแกลง และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบกับเหตุภัยพิบัติฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม ไปมอบให้ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๕๒๗.๔๙ บาท  ในการนี้ นายดิสธร วัชโรทัย ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวฝากแสดงความขอบคุณในน้ำใจอันเปี่ยมล้นด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อผู้ที่ประสบกับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาิติของพี่น้องชาวเมืองแกลง มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่จะนำเอาความห่วงใยจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับประชาชนชาวไทย ไปให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

       จากนั้น คณะจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเมืองแกลง ไปถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ทองแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดไป

       และในเวลา ๑๕ นาฬิกา คณะจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เดินทางไปยังสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ เพื่อนำเงินจากการระดมทุนทรัพย์ของพี่น้องชาวเมืองแกลง และประชาชนทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๕,๘๒๓.๑๔ บาท ไปมอบผ่านสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ  ในการนี้ ท่านอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว และจะได้นำทุนทรัพย์นี้ไปมอบผ่านทางสภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อนำเอาความห่วงใยของชาวเมืองแกลงลงสู่พื้นที่ภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป ซึ่งท่่านอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้กล่าวฝากแสดงความขอบคุณมายังพี่น้องชาวเมืองแกลง จังหวัดระยอง ที่ได้แสดงน้ำใจ และแสดงความเป็นมิตรแท้ยามยากให้ประจักษ์ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ขาวญี่ปุ่น ในการเร่งฟื้นฟูความเสียหายบอบช้ำในครั้งนี้ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

       และในการเปิดระดมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งที่ประเทศญี่ปุ่น และพี่น้องชาวใต้ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พันผูกสายใยแห่งความรักความเมตตา ความมีน้ำใจของชาวเทศบาลทุกท่าน ตลอดจนประชาชน หน่วยงาน ห้างร้านทั่วไป ได้กระทำภารกิจนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ ด้วยการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ซึ่งเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๓๕๐.๖๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาท หกสิบสามสตางค์) ได้ส่งถึงหน่วยประสานงานรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ได้ตามเป้าหมายทุกประการ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอกราบขอบพระคุณและขอโมทนาในน้ำใจความมีเมตตาและเนื้อนาบุญที่เราทั้งหลายได้กระทำร่วมกันไว้อย่างงดงามมา ณ โอกาสนี้

    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป