โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฤทธิ์บ่อหมักไบโอแก๊ส..ทำเทศบาลฯ หยุดใช้ไม้ฟืนและไขมันอัดก้อนที่โรงฆ่าสัตว์..ล่าสุดพบ ๒ ช่องทางใหม่นำไขมันไปใช้ประโยชน์

การใช้งานไขมันอัดก้อนแต่เดิม
       นับแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคาร และมีผลบังคับใช้เรื่อยมา หลังจากพบว่า คุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสที่เสื่อมโทรมลง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเกิดจากไขมันที่ปล่อยออกมาจากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายน้ำและไหลลงสู่แม่น้ำในที่สุด และจะเกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลฯ ซึ่งใช้น้ำในแม่น้ำนี้เป็นน้ำดิบ กระทบต่อการเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ำของประชาชน  ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้พยายามรณรงค์ให้มีการใช้ถังดักไขมันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขายอาหารในพื้นที่ ก่อนที่จะผลักดันเทศบ้ัญญัติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เพื่อทุกบ้านเรือนได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อเมืองเป็นวงกว้าง

ไบโอแก๊สจากขยะอินทรีย์ที่มีปริมาณมากพอใช้
ที่โรงฆ่าสัตว์ทุกคืน จนไม่ต้องอาศัยไม้ฟืนและไขมันอัดก้อน
       ต่อจากนั้น ได้มีการวางกระบวนการจัดการนำเอาไขม้ันจากแหล่งกำเนิดใหญ่ ๆ ต่าง ๆ เช่น จากตลาดสด จากร้านอาหาร จากโรงอาหาร ฯ มาอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงด้วยเห็นถึงคุณสมบัติที่มีส่วนผสมเป็นน้ำมัน และกากไขมันพร้อมที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้ ทำให้สามารถดักไขมันและนำกลับมาใช้ในรูปของก้อนเชื้อเพลิงซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟืนที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ได้เดือนละนับพันกิโลกรัม โดยเทศบาลฯ เคยได้รับรางวัลชมเชย นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์การใช้พลังงานหมุนเวียน จากกรมพลังงานฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓

ประดาแม่ค้าที่นำไขมันอัดก้อนไปใช้แทนไม้ฟืน
       และเมื่อระบบการผลิตไบโอแก๊ส ที่สามารถรองรับขยะอินทรีย์ได้ถึงวันละ ๔,๒๕๐ กิโลกรัมที่กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มาก่อสร้างไว้ให้ได้เปิดใช้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้การซื้อไม้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำร้อนในโรงฆ่าสัตว์ยุติลง ช่วยประหยัดงบประมาณค่าไม้ฟืนไ้ด้อย่างสิ้นเชิง และไขมันอัดก้อนก็ต้องยุติการใช้ไปด้วยโดยปริยาย ทำให้เกิดปัญหาไขมันอัดก้อนตกค้างตามมา


สุชาติ ปัดป้อง (แม็ก) เจ้าหน้าทีกองการศึกษา
ผู้คร่ำหวอดในวงการแม่ค้าทำขนม
       นายกเทศมนตรีจึงได้ให้นำกากไขมันที่ไปจัดเก็บจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ไปกองพร้อมหมักด้วยมูลวัวเพื่อให้จุลินทรีย์ในมูลวัวย่อยสลายไขมันให้เป็นปุ๋ย แต่จะต้องใช้เวลาหมักนานหลายเดือน โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกากไขมัน  และในอีกช่องทางหนึ่ง ได้มอบให้นายสุชาติ ปัดป้อง เจ้าหน้าที่กองการศึกษา นำไขมันอัดก้อนไปมอบแก่ประชาชนที่มีอาชีพเกี่ยวพันกับการต้องใช้ฟืนในพื้นที่  อาทิ อาชีพทำขนมต่าง ๆ อาชีพทำเส้นขนมจีน ฯ เพื่อทดลองใช้แทนไม้ฟืนที่ต้องซื้อหา  เพื่อลดรายจ่าย และนำไขมันอัดก้อนกลับไปใช้ประโยชน์อีกรอบหนึ่งกว่าหนึ่งร้อยก้อนแล้วในขณะนี้

แม่ค้านำไขมันอัดก้อนไปใช้แทนไม้ฟืนในการปรุงอาหาร
       ขณะนี้ไขมันอัดก้อนอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลจากผู้นำไปใช้มาแล้วกว่าสองสัปดาห์ ซึ่งได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า สามารถติดไฟได้ดี และในบางครั้งมีกลิ่นบ้างในกรณีที่เตาไม่ได้ทำปล่องควันไว้ แต่ไม่มีผลต่อการประกอบอาหาร มีข้อแนะนำให้ทำขนาดเล็กลง เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อก่อเตา เนื่องจากไขมันติดไฟง่าย  ก้อนไขมันควรมีความชื้นน้อยเพื่อลดปริมาณควันลง โดยเทศบาลฯ จะติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาไขมันอัดก้อนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป


       


       

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป