โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เยี่ยมโรงเรียนบ้านชำฆ้อ..ประมวลข้อมูลการจัดการเรียนการสอน เมืองแกลงเตรียมจัดเวที ถก "ผลผลิตอันเป็นความคาดหวังในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ "

       วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี นายจาตุรงค์ วงศ์โภคิน สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะทำงานในการเตรียมการก่อตั้งโรงเรียนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา โดยมีนายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อและคณะครูให้การต้อนรับ

       ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือต่อกรณีแนวทางการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้รับฟัง ตลอดจนพูดคุยซักถามจากผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านต่าง ๆ อาทิ หลักเกณฑ์ระหว่างหลักสูตรเนื้อหาที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนที่เทศบาลมุ่งหวังที่จะเพิ่มเติมเป็นความรู้ ด้านบุคลากรสำหรับการดูแลเด็กในระดับปฐมวัย เป็นต้น  สำหรับประมวลเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมถึงการเข้าชมการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลของโรงเรียนบ้านชำฆ้อในครั้งนี้ด้วย

       ส่วนการดำเนินการภายหลังจากเทศบาลฯ ได้ผ่านการประเมินความพร้อมในระดับดี ของคณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ แล้วนั้น คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลนำส่งอำเภอและจังหวัดระยองเพื่อส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในอนาคตอันใกล้นี้ จะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงการนัดหมายผู้แทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในเมืองแกลงเข้าร่วมประชุมรอบการหารือระดมความคิดเห็นในประเด็น "ผลผลิตอันเป็นความคาดหวังในการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ " ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป