โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

"แยกขยะให้เป็นนิจ ลดมลพิษให้โลกเรา"...นักเรียนชาย หญิง คว้าชัยประกวดคำขวัญรณรงค์คัดแยกขยะ..ลุง ๆ น้า ๆ ส.ท.รุดชื่นชมยินดี

       จากการประกวดคำขวัญเพื่อการรณรงค์คัดแยกขยะที่จัดขึ้นโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ได้คิดถ้อยคำไม่เกิน ๒๐ พยางค์ในการประกวด เพื่อที่เทศบาลฯ จะได้นำคำขวัญเหล่านี้ ไปใช้ในการเผยแพร่เชิญชวนชาวเมืองแกลงในวงกว้าง เพื่อเป็นข้อคิดในการแก้ปัญหาขยะร่วมกัน

       คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดแล้วโดยมีรางวัลชนะเลิศของเด็กหญิงกัลยานุช เจริญวงศ์ ชั้นป.๕ จากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามด้วยคำขวัญที่ว่า "แยกขยะให้เป็นนิจ ลดมิลพิษให้โลกเรา" และรางวัลที่ ๒ ของเด็กชายสรรพวัต ก่อเกื้อ ชั้นป.๔ จากโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ด้วยคำขวัญที่ว่า "ขยะเหลือใช้ไม่ด้อยคุณค่า คัดแยกออกมาสร้างมูลค่าเพิ่ม" ติดตามด้วยรางวัลชมเชยอีก ๑๕ รางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายศุภกร แสงพงษ์พิทยา นายชาติชาย เพชรพาณิชย์ และนายจาตุรงค์ วงศ์โภคิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เดินทางไปมอบเงินรางวัลและของขวัญพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนถึงโรงเรียนต่าง ๆ 

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังคงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาขยะ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในทุก ๆ ช่องทาง ควบคู่ไปกับการวางระบบการจัดการของเสียที่ปลายทางโดยพยายามพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการตลอดเวลาด้วยสรรพวิธีต่าง ๆ  บนความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่ายของบ้านเมืองและต่อความลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติของโลก

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป