โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปปฏิทินงานเปิดโรงเรียนเทศบาลฯ ลงตัว.... เมืองแกลงเตรียมขยับก้าวย่างสร้างโรงเรียนตามข้อแนะนำนักจัดการศึกษาปฐมวัย

       ระหว่างวันพุธที่ ๙ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้ คณะทำงานจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล นำโดยนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช โดยการประสานงานจากนายยรรยง แก่นสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำฆ้อ ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเพื่อขอแนวทางการพัฒนาและการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ที่เทศบาลฯ เตรียมที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ ๑ ขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้

       ผลการหารือ เทศบาลฯ สามารถบรรลุกรอบแนวทางการจัดทำหลักสูตร การเตรียมการด้านแผนการเรียนการสอน และสามารถวางเค้าโครงปฏิทินกระบวนงานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการเตรียมการด้านบุคลากร โดยในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายนนี้ เทศบาลฯ จะได้นัดหมายสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประธานชุมชน ประธานชมรม ผู้แทนองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมแสดงความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ "ผลผลิตอันเป็นความคาดหวังของการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ" เพื่อที่จะำนำเอาประเด็นความคิดเห็นไปยกร่างการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เยาวชนในพื้นที่ต่อไป

       ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้เข้าพบดร.เยาวพา และรองศาสตราจารย์ ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬา เพื่อเรียนเชิญเข้าเป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลฯ ด้วยอีกทางหนึ่งแล้ว เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดสำหรับเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นการบริหารจัดการที่ทันต่อเหตุการณ์และกระบวนการจัดทำหลักสูตรตลอดจนแนวนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในอนาคต ให้ไปสู่เป้าประสงค์ที่พึงพอใจของชาวเมืองแกลง ท้ายที่สุดก็คือเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของเมืองแกลงบ้านเรา ผมขอปรบมือให้คณะผู้ทำงานทุกท่านครับ
    อุทัย วงศ์สุบิน

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป