โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แกะ ๔ สะเก็ดข่าวเมืองแกลง..การอาชีพ..แนวต้นสนกันชน...งานคนคัดแยกขยะ...โรงสีข้าวแกลง

   ชุมชนสุนทรโวหารเคลื่อนงานสร้่างอาชีพ
 ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ พฤศจิกายนนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดได้จัดฝึกอบรมโครงการ "ฝึกอาชีพอิสระโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง" ขึ้น ณ ศาลาต้นโพธิ์ โดยการประสานงานและอำนวยการของนายสุนทร อาตายพันธ์ ประธานชุมชนสุนทรโวหาร โดยได้วิทยากรจากอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีมาฝึกการสานตะกร้าและภาชนะด้วยเส้นพลาสติคหลากสีแก่คณะกรรมการชุมชนและผู้สนใจทั่วไป  รื้อเถาวัลย์แนวกันชนต้นสนที่ชุมชนบ้านแหลมยาง   
  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา งานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลฯ ได้เดินทางโดยเรือยนต์เพื่อออกตัดแต่งแนวต้นสนที่เทศบาลฯ ปลูกไว้เป็นแนวกันชน ป้องกันการรุกล้ำริมตลิ่งบริเวณแนวชายคลองฝั่งตรงข้ามชุมชนบ้านแหลมยาง ซึ่งมีไม้เลื้อยอย่างเถาวัลย์และต้นไม้หลายชนิดเกาะกิ่งขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป เพื่อให้ต้นสนสามารถเจริญเติบโตได้ดีต่อไป


เล่าสถานการณ์สู่พนักงานประจำสายพานแยกขยะ 
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน เวลา ๘ นาฬิกา นายกเทศมนตรีได้นัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำระบบสายพานคัดแยกขยะมาประชุมซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการทำงาน พร้อมแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันและเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีนางนุชนาุถ สุขาวดี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์ ได้มาร่วมให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอีกทางหนึ่ง


โรงสีข้าว "ข้าวแกลง" เข้าใกล้เป้าหมาย    
   ในระยะที่ลมหนาวกำลังมาเยือนเมืองแกลงช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งข้าวนาปรังและข้าวนาปีที่มีการทำนากันเพิ่มมากขึ้นได้ทยอยการเก็บเกี่ยวอยู่ทั่วไป กองทุน "ข้าวแกลง" ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงซึ่งเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกิดผลผลิตและความั่นคงทางอาหารสำหรับเมือง จึงอยู่ในระยะเข้าซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรย่านต่าง ๆ ขณะที่โรงสีข้าวเทศบาลฯ ก็ใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่า จะสามารถนำข้าวเปลือกเข้าสีได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป