โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เริ่มแล้ว..เขตปลอดถังขยะ (No Garbage Bin) ที่ชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ.. เทศบาลฯ เตรียมติดตามประเมินผลไล่หลังเพื่อให้แน่ใจ

รถเทศบาลฯ บริการเก็บขยะจากถังขยะที่ชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ
เที่ยวสุดท้ายแล้ว 
       เมื่อคืนวันอาิทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน เวลา ๑ ทุ่ม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ออกเก็บขนขยะในพื้นที่ชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ เป็นเที่ยวสุดท้าย พร้อมกับนำรถบรรทุกอีกคันหนึ่ง ออกวิ่งเก็บถังขยะรวม ๔๓ ใบไปจากย่านดังกล่าวแล้วนำกลับมาที่อาคารพัสดุ ของเทศบาลฯ เพื่อเริ่มต้นโครงการเขตปลอดถังขยะที่ได้มีการประชุมซักซ้อมกันกับคณะกรรมการและชาวชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ แล้ว โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๗ นี้ และจะออกให้บริการแต่เฉพาะวันจันทร์ พฤหัสบดี และวันเสาร์ เท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ ออกเก็บถังขยะกลับทันที
เพื่อเริ่มโครงการเขตปลอดถังขยะ โดยมีนายมานะ วงศ์หงษ์
ประธานชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ มาคอยประสานงาน
       ทั้งนี้ ในคืนดังกล่าว มีนายมานะ วงศ์หงษ์ ประธานชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ ได้ร่วมประสานงานกับเทศบาลฯ และจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการเขตปลอดถังขยะของชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชนอีกแรงหนึ่ง เพื่อให้ยึดกติการ่วมกันคือในวันนัดหมายจันทร์ พฤหัสบดี และวันเสาร์ ให้ทิ้งขยะในจุดทิ้งเดิมตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่ม โดยนำขยะใส่ถุงมัดให้แน่นและทำให้สะเด็ดน้ำออกมาวางรอรถบริการจากเทศบาลฯ ซึ่งในระยะแรกจะมีการออกประเมินติดตามผลเพื่อปรับแก้ปัญหาข้อบกพร่องเช่นที่ได้ทำมาแล้วในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป 
       เทศบาลฯ ยังมีเป้าหมายจัดทำโครงการ "เขตปลอดถังขยะ" เพิ่มขึ้นบนถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนิน (ซอยลมโชย) ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่สนามกีฬาฯ และพื้นที่บริเวณชุมชนวัดสารนาถฯ ในโอกาสต่อไปตามที่คณะกรรมการชุมชนร้องขอ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจประเมินความเป็นไปได้อยู่ในขณะนี้


อ่านข่าวเก่าเรื่องเดียวกันที่...http://muangklangnews.blogspot.com/2011/11/blog-post.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป