โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ใบความรู้เรื่องเมืองแกลงเข้าปีที่ ๓.. ส่งผ่านครูช่วยสอนเทศบาลฯ สู่รั้วเหลืองแดง แกลงวิทยสถาวรเทอม ๒

     
       นับแต่การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ ๒ สัปดาห์ของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดส่งทีมบุคลากรช่วยสอนจำนวน ๔ รายเพื่อร่วมกับโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรในการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สำหรับภาคเรียนนี้ หลังจากเมื่อภาคเรียนแรก ได้ดำเนินการไปแล้วในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ๕ และ ๖ ที่โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ซึ่งได้รับความร่วมมือและคำแนะนำประสานงานด้วยดีเสมอมา

       โครงการจัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ เข้าไปช่วยสอนตามโรงเรียน ได้ดำเนินการมาแล้วรวม ๓ ปี เพื่อที่จะนำเอาเรื่องราวต่าง ๆ อันเกี่ยวกับบ้านเมืองและท้องถิ่นแห่งตนของนักเรียนในพื้นที่ ส่งผ่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ด้วยความต้องการเติมเต็มเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในแต่ละช่วงเวลาไปสู่เยาวชน ซึ่งเทศบาลฯ ตระหนักว่า เมื่อเด็กคือความหวังของชาติ คือพลังของท้องถิ่น  เทศบาลฯ ต้องมีหน้าที่ฝากเรื่องราวให้เขาได้รู้และเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเมื่อถึงวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อาจได้มีโอกาสคิดหวนคืนถิ่นโดยมีปูมความรู้เดิมในเรื่องบ้านเมืองแห่งตนเป็นปัจจัยฐานในการตัดสินใจต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาจากคนในรากเดิมของท้องถิ่นเองในที่สุด

       จนแม้เมื่อเทศบาลฯ เตรียมที่จะเปิดโรงเรียนเทศบาลฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ งานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องท้องถิ่นแห่งตนไปสู่เด็กในโรงเรียนต่าง ๆ  จะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเป้าหมายสำคัญข้างต้นนี้เอง
หัวข้อความรู้ต่าง ๆ ที่...http://muangklang.com/suksa/KnowledgePaperTeacher/MainKnowledgePaper.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป