โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ลากยาวบ่ายสองยันเกือบทุ่ม...ทุกฝ่ายกลุ้มรุมระดมความคิดเพื่อผลผลิตของโรงเีรียนเทศบาล "อยู่เมืองแกลงวิทยา"...คิด..ขับขานกันอย่างมีความสุข

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๔ นาฬิกาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ "ผลผลิตอันเป็นความคาดหวังของการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล" ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากคณะทำงานการจัดตั้งโรงเรียนของเทศบาลฯ จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ จากผู้นำชุมชน ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็ก ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกันระดมความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

       ผลจากการประชุมกว่าสี่ชั่วโมงครึ่งในวันดังกล่าว เพื่อที่จะให้การจัดตั้งโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" ในสังกัดเทศบาล ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และเพื่อนำเอาข้อคิดเห็นจากการประชุมไปใช้กำหนดกรอบการยกร่างหลักสูตร รวมถึงเพื่อเป็นทิศทางการบริหารโรงเรียนต่อไปในอนาคต นายกเทศมนตรีได้แสดงแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียนแก่ที่ประชุมเป็นเบื้องต้น เพื่อนำร่องการรับฟังความคิดเห็นและทัศนะต่าง ๆ ของที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นถ้อยคำสำคัญ ดังนี้

       "อะไร..คือโรงเรียนเทศบาล" โดยนายกเทศมนตรี

       " วิชาศิลปะจะตอบสนองความเป็นเมืองน่าอยู่" 
โดยพระภูมิผา (พระตู่) 
       " การปลูกฝังให้รักการอ่าน การไม่ส่งเสริมให้เกิดการเอาชนะหรือมุ่งสู่ความเป็นเลิศที่อัตตา ค่านิยมของครูและผู้ปกครอง" โดยคุณมุก สามย่าน
       "การเรียนอยู่กับบ้าน (Home School) โดยผู้ปกครอง...ความเป็นครูที่ต้องมีความเมตตา ตระหนักในความหลากหลายของเด็ก...การสอนให้คิด ไม่สอนให้จำ...จินตนาการ...ทักษะของเด็กเพื่อการมีทักษะในการดำเนินชีวิต" โดยคุณสายสุทธิ์ จากระยอง


       " ตัวชี้วัดความสุขของชุมชนคืออะไร...ความสำคัญในการคัดเลือกครู นักเรียนสู่โรงเรียน...การลดความเห็นแก่ตัว ลดอัตตา..พฤติกรรมของเด็ก ปัจจัยแวดล้อม เรื่องทางวิชาการ สัดส่วนเนื้อหาเป็นประเด็นสำคัญของโรงเรียน" โดยคุณธวัชชัย บุญเลิศ
       " จิตอาสา..ความล้มเหลวของระบบอุดมศึกษาไทย...การเปิดช่องทางแก่ครูอาสาในพื้นที่...สภาการศึกษาของเมือง...ทุนนิยมไม่มีจิตวิญญาณ..มุมมองความไร้ระเบียบที่ถือว่า คือความมีระเบียบที่ซับซ้อนที่สุด" โดยคุณสมเกียรติ อภิญญาชน
       " การศึกษาที่เป็นกระแสหลักในปัจจุบัน..การสอนให้เกิดการแข่งขันหรือแบ่งปัน...ค่านิยมความรวยและความสุข...ความรู้เท่าทันสถานการณ์" โดยคุณแฟ้บ จากกลุ่มรักษ์เขาชะเมา
       " อาชีพที่หลากหลายในพื้นที่แห่งตน...คำขวัญของโรงเรียน..ข้อคิดในการยึดคุณธรรมนำวิชาการ...ค่านิยมและการเข้าถึง" โดยคุณเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
       " ค่านิยมของเด็กและผู้ปกครอง..การแยกแยะผิดชอบชั่วดี...โรงเรียนทางเลือก" โดยคุณพิศมัย อินปากดี ตัวแทนชมรมร้านอาหาร
       " ความมั่นใจในความพร้อมของการจัดการศึกษาของเทศบาล" โดยนางจำรัส เจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " ความมีวินัย...สังคมของเด็กที่มีปัญหา...ความสำคัญของการมีจิตอาสา" โดยคุณแก้ว อุฬารวิริโย ผู้พิพากษาสมทบ ด้านเยาวชน จังหวัดระยอง


       " ทิศทางของโรงเรียน...การสืบเสาะ การคิดเป็นของเยาวชน...การเลียนแบบเพื่อพัฒนา...ความต่อเนื่องในการอบรมครูเพื่อกรอบทิศทางที่วางไว้" โดยคุณกรทัศน์ คุณาวุฒิ
       " การมีวิชาชีพ...ความสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน...ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง เด็ก และโรงเรียน...ชั่วโมงการสอนเรื่องราวของท้องถิ่น" โดยคุณวิชัย เจริญเมือง นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร
       " ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน" โดยคุณกาุรุญ มัญชุนากร
       " วิสัยทัศน์...เป้าหมายของโรงเรียน...การมีงานทำในอนาคตของเด็ก...จิตวิญญาณของความเป็นครู" โดยนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ นายอุทัย วงศ์สุบิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " ทางเลือกในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล..โลกกว้างในสังคมมหาวิทยาลัย..." โดยนายอชิระ ธารามาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " สัดส่วนของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น...เด็กคือภาระของผู้ปกครองเป็นสำคัญ" โดยคุณสุนทร อาตายะพันธ์ ประธานชุมชนสุนทรโวหาร
       " การเรียนในท้องถิ่นมีผลต่อการมีสังคมเพื่อนฝูงในอนาคต" โดยคุณอำนวย เสนาะ ประธานชุมชนบ้านไนยาง
       " ระเบียบวินัยของเด็ก...ข้อคิดระหว่างความเป็น คนดี และ คนเก่ง...ความเป็นคนดีของสังคมคือผลผลิตที่พึงคาดหวังของโรงเรียน" โดยนายอนุวัตร น้อยเชื้อเวียง ปลัดเทศบาล
       " การปลูกฝังเรื่องการเคารพกฎกติกา การใช้กีฬาสร้้่างเสริมสุขภาพพลานามัย" โดยนายพรชัย ยั่งยืน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " ข้อจำกัดของการศึกษาที่ทำให้ทางเลือกในการเรียนลดลง...ความยากทำให้เกิดคุณภาพ" โดยนายชาติชาย เพชรพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง


       " ส่วนผสมของการนำข้อดีของหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น" โดยนายสมปอง งามเสงี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " การบ่มเพาะความกตัญญู...พรสวรรค์ของเด็ก...ความจดจำเรื่องราวในวัยเยาว์...เจ้านายของพ่อแม่คือลูก" โดยนายไชยวัฒน์ สวัสดี ผู้อำนวยการกองช่าง
       " ค่านิยมในอาชีพที่มีความชำนาญ...ประสิทธิผลของเด็ก...การบ่มเพาะที่ทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้" โดยนายจาตุรงค์ วงศ์โภคิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
       " บทบาทการสอนเสริมนอกเหนือจากหลักสูตร...การค้นหาด้วยตนเองของเด็ก " โดยนายภมรรัตน์ อดทน เลขานุการนายกเทศมนตรี"

       และที่สุดแล้ว เทศบาลฯ โดยนายวิทยา พุฒิธนะสุนทร และนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีจะได้ส่งผ่านประเด็นสำคัญต่าง ๆ ข้างต้นนี้ไปยังคณะทำงานยกร่างหลักสูตรซึ่งจะมีกรอบเวลาการทำงานในเบื้องต้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ นี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป