โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปรับระดับ ปูหญ้าใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ

ลานเอนกประสงค์ เมื่อปรับระดับดินแล้ว
หลังปูด้วยหญ้ามาเลย์ที่ชอบร่มเงา
       วันที่ ๑๓ และ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา งานโยธา และงานสวนฯ กองช่าง ได้ปรับปรุงบริเวณลานรอบศาลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หลังจากที่มีการขยายลานคอนกรีตเพิ่มขึ้น กอปรกับหญ้านวลน้อยที่เคยปลูกไว้เมื่อสามปีก่อนเริ่มขาดความสวยงาม เนื่องจากต้นจามจุรีได้แผ่กิ่งก้านเติบโตจนบดบังแสงแดดไว้มาก การปลูกหญ้าครั้งใหม่นี้จึงเปลี่ยนมาเป็นหญ้าใบใหญ่อย่างหญ้ามาเลย์ พร้อมยกระดับความสูงของพื้ันลานเพิ่มขึ้น รวมถึงการเว้นทางเดินขึ้นลงไว้ทั้งสี่ด้านรอบตัวศาลา ซึ่งจะได้ปูแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปให้เกิดความสะดวกสวยงามในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป