โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะฯ เยี่ยมเมืองแกลง

       บ่ายวันนี้ ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้จัดโครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบและการก่อสร้่างบ้านเพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนประหยัดพลังงาน ได้นำพนักงานเข้าเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวพืิ้นที่โล่ง การจัดการของเสียโดยกระบวนการพลังงานธรรมชาติ และพลังงานทางเลือกของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารจัดการเมืองของเมืองแกลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป