โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ที่จอดรถให้เช่า สร้างรายได้ให้ไม่เบาในเขตเทศบาล 
       จากโครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ หรือ Cities For Climate Changed Program ที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อราวแปดปีก่อน ทำให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคการคมนาคมขนส่ง การเดินทางในเขตเมือง และไ้ด้ออกมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจสภาพยานยนต์ของเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควันดำทุกคันทุกปี การเก็บข้อมูลจำนวนยานยนต์บนถนนสายหลัก ๆ ในเขตเมือง การออกเทศบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนภารกิจของตำรวจจราจรที่มีจำนวนน้อย การลดจำนวนยานยนต์ส่วนตัวโดยการรณรงค์เรื่องการใช้บริการรถ ขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) และอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือ การส่งเสริมเจ้าของที่ดินในเขตเมืองให้เปลี่ยนจากการสร้างห้องแถวให้เช่า เป็นทำที่จอดรถให้เช่า

       และข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า ขณะนี้ มีเจ้าของที่ดินแปลงสำคัญ ๆ ได้ดำเนินธุรกิจให้เช่าที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าสิบราย แต่ละแห่งมีผู้ใช้บริการเช่าที่จอดเฉลี่ยมากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนรถยนต์ที่ใช้บริการในขณะนี้อยู่ระหว่าง ๑๖๐ ถึง ๒๐๐ คัน นับว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนหากมีทำเลที่ดี และสามารถช่วยแบ่งเบาพื้นที่ผิวจราจรบนท้องถนนด้วยการนำรถยนต์ไปจอดในที่เช่าลงไปได้มาก ทำให้การจราจรลดความหนาแน่นของยานยนต์ และมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

       ในโอกาสต่อไป เทศบาลฯ มีโครงการออกสำรวจภาพรวมของระบบการเดินทางในเขตเมืองทั้งระบบที่จะครอบคลุมทุก ๆ มิติ รวมถึงรถโดยสารประจำทางของเอกชนที่ดำเนินอยู่ทุกวันด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป