โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขยะแลกแต้ม ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือน

ส.ท.อุท้ย วงศ์สุบินเข้าร่วมโครงการขยะแลกแต้ม
       ทุกวันเสาร์ฺที่ ๓ ของเดือน เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีนัดกับประชาชนผู้เข้าร่วมในโครงการขยะแลกแต้มเช่นวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคมนี้ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยที่โครงการนี้ได้เริ่มต้นมาเกือบครบปีแล้ว และได้มีการขยายโครงการเข้าไปในพื้นที่ของชุมชนบ้านโพธิ์ทองในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยถือกรอบเวลาการนัดหมายเท่ากับที่หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในหลาย ๆ มาตรการการจัดการของเสียที่ต้นทาง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Cabon city) กิจกรรมนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำขยะมีค่ามาสะสมหรือแลกแต้มกับทางเทศบาลได้ โดยทุก ๆ ๒ แต้มมีมูลค่าเป็นเงินเท่ากับ ๑ บาท
เราช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ถ้าใฝ่ใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป