โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กีฬาอนุบาลเมืองแกลง

ทต.เมืองแกลงจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลระหว่างโรงเรียนวัดสารนารถฯ พลงช้างเผือก โพธิ์ทอง รุ่งนภาพิทยา จินดาวัฒน์ หลานรัก ณ อาคารโรงยิม ร.ร.มกุฎเมืองราชวิทยาลัย เพื่อสุขภาพพลานามัย และการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
การแข่งขันนี้ได้รับความนิยมและความมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

http://www.youtube.com/watch?v=ZX7TSE4hA1c

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป