โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลฯ เตรียมยกร่างเทศบ้ญญัติเกี่ยวกับอาคารเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว

การออกตรวจอาคารเลี้ยงนกแอ่น
การตรวจวัดระดับเสียงอาคารเลี้ยงนกแอ่น
       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ศกนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชนได้ร่วมกันจัดประชุมนัดแรกว่าด้วยเรื่องการเตรียมออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอนให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ิสินของประชาชน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ นายกเทศมนตรีได้เสนอทางออกของปัญหาดังกล่าวเพิ่มเติม คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคสภาเทศบาลฯ และภาคประชาชนขึ้นมาร่วมกันติดตามและแก้ไขปัญหาขึ้นอีกคณะหนึ่ง การจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจจากการมาขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารโดยประชาชนสามารถนำส่งแบบประเมินผลนี้ได้โดยตรงถึงนายกเทศมนตรี การจัดทำบัญชีรายการเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ (ชุด kids) เพื่อความสะดวกของประชาชน และการเพิ่มน้ำหนักของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ว่าด้วยการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารเพื่อเป็นการให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนในระยะยาว
หลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติ
       ที่ประชุมจะได้กำหนดให้มีการประชุมในนัดหน้าขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับการยกร่างเทศบัญญัตินี้ก่อนนำเสนอสู่สภาเทศบาลตำบลเมือแกลงและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นลำดับ ๆ ในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป