โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Milk box,Uht box,Milk bag from Muangklang recycling to green roof,green board

กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ถุงนมจำนวนมากกำลังเตรียมนำส่ง
ยังมองไม่ออกว่าถ้าไปหลุมมันจะใช้เวลากี่ชั่วอายุคนจึงจะย่อยสลาย
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดทำโครงการคัดแยกกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ถุงนม ถุงพลาสติค ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รวบรวมวัตถุดิบดังกล่าวและได้นำส่งเข้าสู่โรงงานเพื่อนำไปแปรรูปแล้วเป็นเที่ยวที่ ๒ ในวันนี้ คาดว่าวัตถุดิบทั้งสามชนิดคือ กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ถุงนม จะมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าห้าตันครึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดแยกและเก็บรวบรวมนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ประมาณ ๑๐๐ โรงเรียนเป็นอย่างดี และในทางกลับกัน หากมิได้คัดแยกและเก็บรวบรวมขยะกล่องและถุงเหล่านี้แล้ว ก็จะมีการนำไปรวบรวมทิ้งไว้ที่หลุมฝังกลบขยะ ซึ่งจะคงรูปสภาพเดิมนับร้อยปี โดยไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาิติของโลกอย่างไม่คุ้มค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป