โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หอกระจายจ่าวอาคารสนง.เทศบาลฯ
   
หอกระจายข่าวชุมชนวัดสารนาถฯ
       งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการสื่อสารตามนโยบายคณะผู้บริหารในอีกบริบทหนึ่ง นอกจากระบบส่งกระจายเสียงแบบเสียงตามสาย แบบกระจายเสียงตามคลื่นวิทยุ FM 104 เสียงจากเมืองแกลง แบบผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ ๔ ช่องทาง (ใน www.muangklang.com) และระบบ sms (Short messege service) แล้ว ล่าสุดได้ทดลองติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบหอกระจายข่าว แบบเดียวกับหอกระจายเสียงตามสุเหร่ามัสยิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถได้ยินในระยะไกลได้พอสมควร โดยขณะนี้ ได้ทดลองติดตั้งลำโพงฮอร์นสี่ทิศขึ้น ณ เสาอากาศดาดฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ที่หนึ่ง และติดตั้งไว้ที่หอกระจายข่าวของชุมชนวัดสารนาถฯ อีกที่หนึ่ง ซึ่งสถานที่หลังนี้ ได้ติดตั้งตัว Timer อัตโนมัติไว้เพื่อให้เครื่องกระจายเสียงและอุปกรณ์ส่วนพ่วงสามารถทำงานได้เอง

       พร้อมกันนี้ ได้ทดลองปรับเวลาการออกอากาศในภาคเช้าใหม่ โดยเริ่มส่งกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าวตั้งแต่เวลาเช้า ๖ นาฬิกาถึง ๗ นาฬิกา เนื่องจากรถราบนถนนยังน้อย ทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น และหลังจาก ๗ นาฬิกาไปแล้ว สามารถรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ไ้ด้ตามปกติทาง FM 104 เสียงจากเมืองแกลงดังเดิม  ส่วนภาคบ่ายและเย็นนั้น จะประเมินจากที่เป็นอยู่ขณะนี้เพื่อพัฒนาการสื่อสารถึงประชาชนต่อไป ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายขยายการส่งกระจายเสียงในลักษณะหอกระจายข่าวนี้ไปให้ครบทั้ง ๑๓ ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป