โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ กับ มาตรฐาน CSR (Cooperated Social Responsibility) ในเมืองแกลง

        บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายเกิดพงศ์ เกิดอยู่ ผู้จัดการฝ่ายธุรการได้มาประสานงานกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR - DIW) เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โอกาสนี้ จึงเข้าทำการปรับปรุงหลักหมุดกวี หมุดที่ ๒๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยปูกระเบื้องและทาสีเสารั้ว ทาสีกระถางต้นไม้พื้นที่บริเวณหลักหมุดกวีให้ใหม่ รวมถึงทาสีกรอบแปลงปลูกต้นไม้จนถึงบริเวณหน้าวัดให้ใหม่ ซึ่งได้เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคมที่ผ่านมาจนแล้วเสร็จ


       เทศบาลตำบลเมืองแกลง วัดโพธิ์ทองพุทธาราม รวมถึงชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งในเขตเทศบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป