โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตามดู ส.ค.ส. ปีใหม่ จากใจเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ป้ายสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ที่เทศบาลเตรียมติดที่แยกป้ายทันใจอวยพรพี่น้องประชาชน
       อีกไม่สักกี่วัน ปี ๒๕๕๓ ก็จะกลายเป็นปีกรายไปโดยพลัน เทศบาลตำบลเมืองแกลงเห็นความสำคัญของการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในโอกาสอันสำคัญ และสำหรับป้ายสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ นี้ มีความตั้งใจนำเสนอภาพอาชีพต่าง ๆ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญ ๆ ที่รวมอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง โดยที่อาชีัพอันก่อให้เกิดรายได้ดังที่นำเสนอในภาพนี้ มีปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญนั่นคือ การมีดิน และน้ำที่ดีในอำเภอแกลง จึงยังให้ระบบเศรษฐกิจเป็นระบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ บนทรัพยากรธรรมชาิติ และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนสำคัญในการเกื้อกูลหนุนส่ง มีสวนยางพารา สวนผลไม้หลากชนิด มีกุ้งหอยปูปลา มีน้ำคลองประแสหล่อเลี้ยงดินให้สามารถปลูกพืช และผลิตน้ำประปา จนพัฒนาไปถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระบบนิเวศน์คลอง มีอาชีพการเลี้ยงนกแอ่นที่เป็นสัตว์ซึ่งไม่ต้องพึ่งอาหารถุงในการเลี้ยง แต่อาศัยแมลงในระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นอาหาร ซึ่งที่สุดแล้ว อาชีพรอบเมืองแกลงเหล่านี้ ทำให้ตลาดสามย่านมีการทำมาค้าขายที่คล่องตัวอันเป็นผลที่ตามมา
       ความคาดหวังของเทศบาลฯ ไม่เพียงแต่ถือโอกาสอำนวยอวยพรสวัสดีปีใหม่ไปยังพี่น้องประชาชนแต่เพียงนั้น ยังมุ่งเชื้อเชิญและชี้ชวนให้ชาวเมืองแกลงได้เข้าใจ city position ของตนเองซึ่งจะทำให้การพัฒนาเมืองร่วมกัน สามารถไปได้ถูกช่องถูกทาง จะพัฒนาอย่างไร ต้องไม่ขัดแย้งกับธรณีสัณฐาน ลมฟ้าอากาศของเมือง
    
                  ดินน้ำดี...มีคุณทุกอย่างไป    เราช่วยกันรักษาไว้ใช้ทำกิน


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔                       จากใจ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป