โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วันนี้พบกัน...ประชาพิจารณ์การจัดการศึกษาว่าด้วยโรงเรียนเมืองแกลง

       วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์นี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลฯ ที่จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการไปสู่การเปิดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนเทศบาลในอนาคต

       โดยการจัดประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงเรียนในวันนี้ จะเป็นการนำเสนอวิดีทัศน์ที่แสดงหลักคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล และการให้ข้อมูลฐานเกี่ยวกับจำนวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมข้อมูลฐานด้านอื่น ๆ หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีจะได้กล่าววัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ และแจ้งกระบวนงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาโดยลำดับ ตั้งแต่การจัดหา จัดเตรียมที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียน ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง แหล่งที่มาของงบประมาณ การนำเสนอโมเดลอาคารเรียนหลังแรก พร้อมอาคารส่วนประกอบ ซึ่งจะประกอบไปด้วย อาคารโรงอาหาร อาคารห้องสุขา อาคารสโมสรชาวแกลง อาคารหอประชุม อาคารสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาคารศูนย์ลดโลกร้อน ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล จัดทำออกมาเป็นหลักคิด กระทั่งตกผลึกเป็นรูปแบบหมู่อาคารในอนาคตที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ ความเป็นเฉพาะตัวของเมืองแกลงแก่ผู้ที่จะได้เข้ามาใช้สอย และผู้ที่พบเห็นในอนาคตต่อไป

       การประชาพิจารณ์ในวันนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงจะได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ข้อสังเกตต่าง ๆ จากทุกท่านเพื่อนำไปกลั่นกรองปรับแก้ให้โรงเรียนเทศบาลได้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

ชมวีดีทัศน์ได้ที่นี่..

http://www.youtube.com/watch?v=XhXoUhacC7c

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป