โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สยุมพร ลิ่มไทย พูดจากใจ...เมืองแกลง เมืองแห่งความสุข

สยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าฯ ระยอง
ขณะให้เกียรติบรรยายพิเศษ
       เมื่อวันพฤพัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เรียนเชิญนายสยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยลระยอง มองเมืองแกลง วันนี้...วันหน้า กับผู้ว่าฯ สยุมพร ลิ่มไทย" โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น ๓ พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุเอฟเอ็ ๑๐๔ เสียงจากเมืองแกลง และหลังจากนี้จะได้จัดทำเป็นเอกสารการบรรยายเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ผู้ร่วมฟังการบรรยายจากหลากหลายอาชีพ
       ในรายละเอียดจากการบรรยายนั้น ท่านอดีตผู้ว่าฯ ระยอง สยุมพร ได้สำเสนอเค้าโครงและตัวอย่างแห่งปัญหาและอุปสรรคของการบริหารราชการแผ่นดินว่าเกิดจากการกระจุกตัวของอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ในระดับภูมิภาคต้องบริหารในลักษณะของลูกผสม เป็นอุปสรรคทำให้การพัฒนาเมืองมีความล่าช้า

       ถัดมาได้บรรยายถึงกลไกและเทคนิคการพัฒนา โดยแยกความหมายของคำว่า "กลยุทธ์" และ "งานประจำ" ออกจากกันอย่างชัดเจนว่า ผู้บริหารเมืองต้องใช้เวลาไปกับการคิดเชิงกลยุทธ์ มากกว่าการทำงานประจำให้เสร็จไปวัน ๆ ต้องมองด้วยความเข้าใจถึงตัวตันที่แท้จริงของเมือง ควบคู่กับการค้นหาศักยภาพที่เมืองของตนมีอยู่ เช่นที่อำเภอแกลง มีรายได้จากภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทั้งสามภาคที่ก่อให้เกิดรายได้นี้ ต้องพัฒนาอย่างเกิดดุลยภาพเกื้อกูลกัน ซึ่งหากใช้รายได้เป็นตัวตั้งในการพัฒนาเมือง ก็อาจเกิดความเสียสมดุลย์ดังที่เกิดมาในเขตเมืองที่มีสถานประกอบการใหญ่ ๆ โดยนักลงทุนจากต่างถิ่น ซึ่งจะส่งผลเสียตามมาอย่างมากมาย อาทิ ปัญหาขยะ น้ำเสีย อากาศเสีย เป็นต้น

       ในตอนท้าย ท่านอดีตผู้ว่าฯ สยุมพร ได้เสนอคำถามทิ้งท้ายไว้ว่า จะทำเมืองแกลงกันอย่างไรให้ผู้คนมีความสุข ซึ่งเป็นประเด็นที่เทศบาลฯ มุ่งหวังให้เกิดคำตอบที่เป็นทิศทางสอดคล้องกันของชาวเมืองแกลง ซึ่งในวันนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังหลากหลายทัศนะมุมมองจากผู้แทนจากสหสาขาอาชีพในพื้นที่ เช่นจากภาคสถาบันการเงิน การธนาคาร ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ sme ภาควิสาหกิจชุมชน ภาคผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ภาคผู้ปกครองท้องถิ่น และท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคชุมชน ฯ ทำให้การเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในวันนี้ เต็มไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในอันที่จะนำพาการพัฒนาเมืองแกลงให้เกิดเป็นสภาวะแห่งความเข้าอกเข้าใจของคนทุกกลุ่มในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป