โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สภาเทศบาลฯ เดินหน้าหนุนเสริมการพัฒนาเมือง ๑๗ วาระผ่านรวดพร้อมข้อสังเกต ข้อแนะนำ

(ภาพข่าวจากแฟ้มภาพ)
       วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยการประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมถึง ๑๗ วาระด้วยกัน

       โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงและคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

๑. การขอจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการวางท่อประปาใหม่ถนนเทศบาล ๒ ด้านทิศตะวันออกในวงเงิน ๘๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อทดแทนท่อเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานและเกิดปัญหาท่อแตกอยู่เป็นประำจำ

๒. ญัตติขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำสำหรับพี่น้องประชาชนได้นำไปเป็นทุนในการประกอบสัมมาอาชีพอีกต่อหนึ่ง วงเงิน ๒๐ ล้านบาทซึ่งจะต้องส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติด้วยระยะเวลานานพอสมควร

๓. ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาทเพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำพญานาคไปติดตั้งบริเวณถนนบ้านบึง แกลง สำหรับแก้ปัญหาให้การระบายน้ำจากถนนหนองกันเกรา ซอยสารนาถเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น และนำเครื่องปั๊มนน้ำพญานาคเดิมไปติดตั้งบริเวณถนนสุนทรโวหารเพื่อแก้ปัญหากรณีเดียวกัน

รองประธานสภาฯ (ซ้าย) และประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
(ภาพข่าวจากแฟ้มภาพ)
๔. ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคบังคับ) สังกัดเทศบาลตำบลเมื่องแกลง เพื่อให้ครบกระบวนการในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล

๕. โครงการปรับปรุงก่อสร้า่งถนนและท่อระบายน้ำที่ซอยหมู่บ้านนพเก้า ซอย ๙ วงเงินประมาณ ๒ ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาถนนเสื่อมสภาพ

๖. ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้จากเงินรางวัลการพัฒนาตลาดสด วงเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาทเพื่อนำมาปรับปรุงตัวอาคารเดิมของตลาดสดเทศบาล ๑ หรือตลาดเย็น ส่วนที่เหลือ

๗. ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเพื่อนำไปก่อสร้างศาลาเก้าเหลี่ยมตามรูปแบบศาลาที่ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ณ สระน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ซึ่งขณะนี้แบบแปลนแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการเพื่อให้ทันในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ วงเงิน ๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๘. ญัตติปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติของเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้่าง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของบ้านเมือง โดยเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหาการตีความและความคลุมเครือในเขตพื้นที่ให้สร้างหรือห้ามสร้างอาคารสูงเกิน ๑๐ เมตร

๙. ญัตติการเสนอตราเทศบัญญัติ เรื่องก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถเปรียบเทียบปรับหรือใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนให้มีการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอน อาคารก่อนที่จะได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและประชาชนทั่วไป

       การประชุมได้เสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา โดยที่ประชุมสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในทุก ๆ ญัตติเพื่อให้คณะผู้บริหารนำโครงการต่าง ๆ ไปดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนจากนี้ไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป