โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทศบาลฯ หนุนเยาวชนสอบเข้ามหาวิทยาล้ัย แต่เรื่องยิ่งใหญ่.. ต้องไม่ลืมท้องถิ่น

       วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนแกลงฯ โรงเรียนเขาชะเมา และโรงเรียนวังจันทร์ ณ ห้องประชุมพระราชอริยคุณาธาร โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร

       โครงการดังกล่าวมุ่งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้สำหรับการสอบ Gat Pat ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์สากลสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศในขณะนี้ ในการนี้ นายกเทศมนตรีได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการและได้ให้ข้อคิดข้อสังเกตแก่เยาวชนในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่ต้องอาศัยความมุมานะในช่วงการเตรียมตัวนี้อย่างเข้มข้น พร้อมกับให้แนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ว่าพื้นที่อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา มีความพร้อมที่จะประกอบสัมมาอาชีพทางการเกษตร การกลับมาประกอบอาชีพในพื้นที่ เท่ากับจะช่วยให้อำเภอแกลง วังจันทร์ เขาชะเมา ได้คงความเป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับอาชีพทางการเกษตรไว้ได้ต่อไป

       การอบรมในครั้งที่ ๒ จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ ภายหลังจากร่วมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรถึงความเหมาะสมด้านช่วงเวลาแล้วต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป