โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปิดเทอมใหญ่ เด็กอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป เทศบาลฯ ชวนสมัครทำงานสร้างรายได้

อีกหนึ่งภารกิจของการสร้างรายได้แก่เด็กช่วงปิดเทอม
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนและเยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป ทั้งชาย และ หญิง หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้ว ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดเทอมใหญ่ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเสริมสร้างฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างไปทำงานในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเปิดเทอมต่อไป โดยโครงการนี้ได้จัดทำมาแล้วกว่าห้าปี

งานลอกท่อภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
       การรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์นี้ ในเวลาราชการ โดยสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาหรือใบรับรอง และรูปถ่าย ๑ นิ้ว อย่างละ ๑ ชุด มายื่นในวันสมัคร หรือไปดาวน์โหลดใบสมัคร และใบยินยอมของผู้ปกครองได้ที่   https://docs.google.com/document/d/1FkFYAq5f77Dw920ugKVAOEyGjDQfUjcbb9dCMWrXNdk/edit?hl=en

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป