โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เทศบาลฯ ประกาศชื่อตอน งานบุญกลางบ้าืน ปีที่ ๘...

       เจ็ดปีที่ล่วงมา จากพื้นเดิมของงานบุญกลางบ้าน ที่เกิดขึ้นภายหลังจากความพยายามฟื้นฟูสภาพคลองลำน้ำประแสที่ต้องใช้เวลากว่าสามปีให้กลับคืนสภาพที่เทศบาลฯ จะสามารถนำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ รวมถึงประชาชนสามารถมีแหล่งอาหารสัตว์น้ำ คือกุ้งหอยปูปลา ในคลองประแสไว้บริโภคได้อย่างอุดมสมบูรณ์ การจัดงานบุญกลางบ้านจึงเริ่มต้นขึ้น เมื่อได้มีการก่อสร้างศาลาต้นโพธิ์ขึ้นแทนศาลาไม้หลังเดิม ถนนสุนทรโวหาร ซอย ๙ แล้วเสร็จ เพื่อเข้าสู่มาตรการ "ขนคนไปยลคลอง" ที่มุ่ีงหวังจะได้ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของน้ำและลำน้ำคลองประแส

       จึงเป็นตอน "ท่องนที ศรีประชุมชล" ในปีแรก และจากนั้น ได้ร้อยเรียงรจนาชื่อตอนงานในแต่ละขวบปีให้เหมาะกับสภาวะการณ์นั้น ๆ อาทิ ตอน "เพริศทัศนา สายคงคา ค่าควรเมือง" ที่ตอกย้ำถึงความสุขจากการได้เห็นความงดงามของแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของเมืองแกลง  ตอน "สมจินตธารา ดั่งปวงเทพ เทวานฤมิตร" ที่เปรียบคลองประแสว่าเป็นสายน้ำประดุจเทพเทวดามานฤมิตรสร้างไว้ได้สมใจคนที่ได้อยู่  ตอน "ฉลอง ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน" ที่ใ้ห้เป็นบันทึกไว้ในโอกาสบ้านตลาดสามย่านมีอายุครบ ๑๐๐ ปีในปีพ.ศ.๒๕๕๑ ภายหลังย้ายเมืองแกลงจากบ้านดอนเค็ด ย่านวัดโพธิ์ทองพุทธารามมาอยู่ ณ บ้านตลาดสามย่าน  ตอน "ดินน้ำสัมบูรณ์ เกษตรเมืองเพิ่มพูน เกื้อกูลทุำกชีวา" ที่มุ่งหมายให้เห็นถึงการที่เมืองแกลงมีสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอันมีดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ หากดำเนินชีวิตประกอบอาชีพทำการเกษตร ก็ย่อมเท่ากับการอาศัยดินและน้ำเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นที่ทำมาหากิน เป็นที่สร้างรายได้ให้กับทุกคน

       และในปีพ.ศ.๒๕๕๔ อันเป็นปีที่ ๘ แล้ว ของงานบุญกลางบ้านที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคมนี้ ได้กำหนดให้เป็นชื่อตอน "ดุจแดนสรวงประดิษฐา ภูมิถิ่นเกษตรา เหล่าประชาอภิบาล" ที่ประสงค์จะได้แสดงความรู้สึกร่วมกันว่า เมืองแกลงของเรา เปรียบดังดินแดนที่เทพเทวดาได้บรรจงประดิษฐ์ตกแต่งเอาไว้อย่างงดงามชวนภิรมย์ และได้กำหนดไว้ให้ผืนดินเมืองแกลงนี้มีความเหมาะสมที่จะทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงควรที่ประชาชนทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาอภิบาลแหล่งทำกินทางการเกษตรของเราเอาไว้ ซึ่งหากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ จะร่วมกันทำเกษตรเมืองที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่เท่าที่มีเพาะปลูกพืชอาหารประจำวัน และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ เขตเมืองแกลงสามารถมีรายได้ที่ดีจากอาชีพเพาะปลูก อาชีพเกษตรกรรมจากพืชอาหาร อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้หรือพืชพลังงานต่าง ๆ อาทิ ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง  ก็จะัยังผลให้ตลาดสามย่านมีการไหลเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีตามไปด้วย ซึ่งจะเสริมสร้างให้ผู้คนในเมืองแกลงได้อยู่ดีกินดี อันมีปัจจัยฐานที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้ คือ ดินและน้ำอันอุดมสมบูรณ์ นั่นเอง

       "ดุจแดนสรวงประดิษฐา ภูมิถิ่นเกษตรา เหล่าประชาอภิบาล" จึงเป็นตอนของงานบุญกลางบ้านในปีที่ ๘ ที่กำหนดขึ้นเพื่อการชักชวนเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาแหล่งทำมาหากิน ทำอาชีพที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองแกลง ให้ที่ทำกินในเมืองแกลงได้สงวนไว้เป็นของคนเมืองแกลงสืบไปนั่นเอง

       ส่วนรายละเอียดของงานบุญกลางบ้าน จะได้ทยอยนำมาแจ้งท่่านผู้ฟังนับจากนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป