โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

๑๕ กุมภานี้ ๕ โมงเย็น เทศบาลฯ ชวนชุมชนเข้ากระบวนการประชาพิจารณ์ตั้งโรงเรียน

อยากมีสิ่งใดในการจัดการเรียนการสอน..ไปคุยกันวันนัด

แปลนอาคารเรียนหลังแรก
       สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีมีนโยบายด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งได้นำไปสู่การปฏิบัติการในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การจัดตั้งเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก การจัดส่งบุคลากรช่วยสอนไปให้ข้อมูลองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับสารบบต่าง ๆ ของเมืองแกลง การจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาให้ได้ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสจนถึงระดับปริญญาตรี เป็นต้น

       กรณีการจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่กำลังแปรจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้จัดหาที่ดินไว้พร้อมสรรพโดยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ที่ได้กำหนดให้ก่อสร้า่งโรงเรียนขึ้น ณ บริเวณที่ดินด้านทิศใต้ของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา บนพื้นที่รวม ๒๘ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถมดินปรับระดับเต็มพื้นที่จนจะแล้วเสร็จในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในขณะที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการก่อสร้างอาคารเรียนของเทศบาลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยงบประมาณการก่อสร้างในปีแรกจำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท และผูกพันการก่อสร้างส่วนที่เหลืออีกราว ๑๘ ล้านบาทในปีต่อไป พร้อมกันนี้ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยการประสานงานผ่านสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีโครงการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ด้านการลดภาวะโลกร้อนขึ้นในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนดผังบริเวณการก่อสร้าง และมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ

อะไรคือ...โรงเรียนเทศบาล?
       และในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๑๗ นาฬิกา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองการศึกษา ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา และรับฟังความคืบหน้าต่อกรณีการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวจากนายกเทศมนตรี ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ภายในสนามกีฬา ของเทศบาล โดยความคิดเห็นของท่าน เป็นข้อมูลที่เทศบาลฯ จะได้นำไปรวบรวมร้อยเรียงไว้สำหรับนำเสนอสู่กระบวนการในการจัดตั้งโรงเรียน และนำข้อคิดข้อสังเกตต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป