โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มาบข่าพัฒนา อาศัยริมน้ำประแสพักค้างแบบไม่ต้องเดินทางไปไกล ๆ ..ดีไปอย่าง

       เมื่อวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์นี้ นายบุญธรรม ศรีสมบัติ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาฯ ผู้นำชุมชนในพื้นที่่เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้เดินทางมายังเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อร่วมก้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมกับนายกเทศมนตรีำตำบลเมืองแกลง โดยลักษณะขยะของเทศบาลตำบลมาบข่าต่างจากเมืองแกลง เนื่องจากเป็นขยะพิษ กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก และประสบปัญหาในการนำไปกำจัด ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเห็นจากการมาท้ัศนศึกษาในครั้งนี้ว่า การเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาไปทีละส่วน พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพองค์กรน่าจะเป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

       หลังจากนั้น คณะจากเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนาได้เดินทางไปชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเืมิองและสิ่งแวดล้อมปรจำภาคตะวันออก ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ก่อนที่จะไปพักค้าง ณ เรือนแพแม่น้ำประแส ในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมยาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป