โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จังหวัดระยองมีมติเลือกเมืองแกลง เข้าชิงชัยโครงการเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

       วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์นี้ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายกิติเดช ท้วมเจริญ พาณิชย์จังหวัดระยอง และนางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์ัจังหวัดระยอง ได้เข้าพบนายสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรี เพื่อได้แจ้งให้ทราบถึงมติของที่ประชุมระดับจังหวัด ให้เลือกพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง และพื้นที่บ้านจำรุง เข้าร่วมในโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้่างสรรค์ อันเป็นโครงการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

กิติเดช ท้วมเจริญ พาณิชย์จังหวัด
มาเมืองแกลงตามมติที่ประชุมจังหวัด
       สำหรับโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นให้มีการพิจารณาคัดเลือกเมืองในแต่ละจังหวัดที่มีความชัดเจนในการนำเอาความคิดสร้่งสรรค์มาพัฒนาเมือง หรือชุมชน จากรากฐานของต้นทุนทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น จนก่อให้่เกิดเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาทและมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อกูล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เมืองหรือชุมชนมีสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ดูการจัดนันทนาการสำหรับประชาชน
       ในการนี้ นายกเทศมนตรีได้ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับพาณิชย์จังหวัด ซึ่งได้ร่วมกันลงพื้นที่ โดยทางพาณิชย์จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีองค์ประกอบการพัฒนาเข้ากับหลักเกณฑ์ รายละเอียดต่าง ๆ ของความเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการประกอบสหอาชีพของผู้คนฐานใหญ่ ยังคงคุณค่าความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตชีวาเอาไว้ได้ โดยทั้งนี้ จะเริ่มมีการจัดเก็บรวบรวมเนื้อหา หลักคิด และสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากนั้นจะได้นำรายละเอียดต่าง ๆ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดส่งประกวดในระดับประเทศต่อไป

       ความคืบหน้า เมืองแกลงนิวส์จะได้นำเสนอได้ทราบทุกระยะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป