โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

๑๖ ถึง ๒๐ มีนาคมนี้ บุญกลางบ้าน ปีที่ ๘ มา..พวกเราไป..กรุ้มกริ่ม ณ ริมคลองประแส

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง กำหนดจัดงาน "บุญกลางบ้าน" ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งนับเป็นปีที่ ๘ ขึ้นแล้ว ในระหว่างวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์ ริมคลองประแส โดยในการเตรียมงานภาคสนาม ขณะนี้ได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมที่นั่ง เวที สะพานทางเดินริมน้ำ และปรับสภาพพื้นที่ริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

       ในการจัดงาน "บุญกลางบ้าน" ตลอดระยะเวลา ๗ ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นหลังจากที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ผ่านการฟื้นฟูสภาพน้ำคลองประแสในหลาย ๆ มาตรการนับแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อยมา ทั้งด้านการเก็บขยะที่หมักหมมทับถมในคลองขึ้นมากำจัด การขุดลอกท้องคลองประแสให้น้ำสามารถไหลขึ้นลงถ่ายเทได้รวดเร็วขึ้น การเติมน้ำจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์ในท่อระบายน้ำกระทั่งปัจจุบันก่อนไหลลงสู่คลอง การอบรมให้เกิดการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองประแสผ่านโครงการนักสืบสายน้ำ ลุ่มน้ำประแส การปลูกป่าเป็นแนวกันชนป้องกันการรุกล้ำคลองและรักษาระบบนิเวศน์ชายน้ำให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก การใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับการปลูกสร้่างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการปล่อยขี้เลนจากการเพาะเลี้ยงกุ้งลงคลองโดยตรง การพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ผ่านการท่องคลองประแสโดยแพเมืองแกลง

       ขณะที่เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างศาลาต้นโพธิ์หลังใหม่ขึ้นแทนศาลาหลังเดิมจนแล้วเสร็จไปเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ และนับแต่นั้นมาจึงได้จัดทำพิธีเปิดศาลาต้นโพธิ์ในปีนี้ รวมถึงเพิ่มมาตรการ "ขนคนไปยลคลอง" เพื่อให้ชาวเมืองแกลงได้ย้อนกลับมาดูและตระหนักถึงความสำคัญของคลองประแสในฐานะที่เป็นประวัติความเป็นมาของเมืองแกลง เป็นแหล่งกุ้งหอยปูปลา เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อเรือกสวนไร่นา และเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาไว้บริการชาวเทศบาล โดยการสอดแทรกการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีทั้งในท้องถิ่นและจากต่างถิ่นที่เป็นเอกอุทั่วฟ้าเมืองไทย เพื่อให้ชาวเมืองแกลงได้ร่วมกันทัศนามาทุกปี รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงภาพเก่าเล่าอดีตเมืองแกลง การแสดงจากภาคชุมชน ชมรมและโรงเรียนในพื้นที่ การจำหน่ายสินค้าจากชุมชนในอำเภอแกลง เพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพของผู้คนฐานใหญ่ในเมืองแกลง การจัดเสวนาทางวิชาการเพื่อประเทืองปัญญาด้านการพัฒนาเมืองร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในทุกภูมิภาค  ซึ่งกิจกรรมอันหลากหลายเหล่านี้ จัดขึ้น ณ ริมน้ำคลองประแสบริเวณศาลาต้นโพธิ์ไปจนถึงบริเวณสะพาน ๑๐๐ ปีบ้านตลาดสามย่านหรือสะพานฝั่งธน โดยในแต่ละปีจะได้มีการกำหนดชื่อตอนของงานแตกต่างกันไป ตามภาวการณ์และความมุ่งเน้นของเทศบาลที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้สังคมชาวเมืองแกลงได้ตระหนักและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ ตอน ท่องนที ศรีประชุมชล  ตอน เพริศทัศนา สายคงคา ค่าควรเมือง  ตอน สมจินตธารา ดั่งปวงเทพเทวา นฤมิตร  ตอน ดินน้ำสัมบูรณ์ เกษตรเมืองเพิ่มพูน เกื้อกูลทุกชีวา

       และในอนาคตอันใกล้นี้ เทศบาลฯ จะได้ประกาศรายละเอียดของการจัดงาน "บุญกลางบ้าน" ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งนับเป็นปีที่ ๘ รวมถึงชื่อตอนของงานแก่ท่านได้ทราบเป็นลำดับไป

    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป