โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชุมชนช่วยเคลื่อนการผลิตพืชอาหาร มุ่งคนเมืองแกลงสุขภาพดี ลด Food Miles ลดน้ำมันที่ใช้ขนส่งอาหารมาไกล ๆ

เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง
ผักปลอดสารพิษ..มั่นใจจึงซื้อไป
       ในระยะสองปีที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีความพยายามที่จะยกระดับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องสุขภาพพลานามัย เรื่องงานสวัสดิการ งานสงเคราะห์ เรื่องการเดินทางคมนาคม ฯ และหนึ่งในนั้นคือ ความพยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้คนที่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากจากการมีภาระทางครอบครัว และผู้ที่มีความสนใจในการอาชีพทางการเกษตรที่เป็นอาชีพแต่ดั้งเดิมของอำเภอแกลง ได้ทำกิจการด้านเกษตรเมือง โดยปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมตามอัตภาพ และปรับชนิดของพืช ที่แต่เดิมเป็นพืชพลังงานที่ต้องรอวันเก็บเกี่ยวในระยะยาว มาเป็นพืชอาหาร จำพวกผัก และข้าวที่มีรอบการเก็บเกี่ยวระยะสั้นเห็นผลเร็ว

แปลงผักกระฉั่บที่ปลูกเอาเมล็ดไปเพาะต้นอ่อนขาย
       และผลที่ตามมาคือ กิจการปลูกผัก ปลูกข้าว เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายยิ่งขึ้นทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บนแนวทางที่ไม่มุ่งเน้นการโหมลงทุนทางการเงิน แต่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน โดยขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ปรับหลักคิด โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในหลาย ๆ แห่งมาปลูกพืชแบบเดียวกันกับประชาชน เพื่อเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์
       ลานพฤกษาผลาหาร รอบเสาธง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงเป็นตัวอย่างพื้นที่เล็ก ๆ ไม่สักกี่ตารางวาที่เปลี่ยนจากไม้ประดับมาเป็นการปลูกพืชอาหาร จำพวกผัก ที่มีมากถึง ๒๓ ชนิด และสามารถเก็บบริโภคหรือจำหน่ายได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากมีการดูแลรักษาแบบปลอดสารพิษสารเคมี

       ขณะเดียวกัน มีประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเมืองแพร่หลายยิ่งขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของเทศบาลที่ต้องการให้ประชาชนเกิดรายได้ และสังคมส่วนใหญ่ได้รับประทานพืชผักที่ราคาถูกกว่าการนำเข้าจากที่อื่นที่ต้องมีค่าขนส่ง และเป็นพืชผักที่สด สะอาด ปลอดภัย โดยปลูกกินปลูกขายกันในพื้นที่รอบบ้าน

ลูกค้ายืนรอผักสด ๆ ที่กำลังเก็บ
สวนผักรอบเสาธงหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

ต้นมะพร้าวออกลูกเป็นผัก..Ha ha
       ชุมชนที่มีการขยายกิจการด้านเกษตรในเมืองค่อนข้างแพร่หลาย คือ ชุมชนหนองควายเขาหัก ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนดอนมะกอก และกำลังขยายเข้าไปในอีกหลายชุมชน ด้วยงบประมาณในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชน และหากท่านใดสนใจเรียนรู้กิจการข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานพืชผัก ภูิมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง หรืองานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๒๑๕ และ ๓๐๕ หรือเข้าชมกิจการได้ที่ด้านหลังอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถนนสุนทรภู่ได้ทุกวันเวลาราชการ

1 ความคิดเห็น:

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป