โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พิสูจน์กันเห็น ๆ กับไข่เป็ดที่เทศบาลเลี้ยงด้วยเศษอาหารในเมือง

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง มุ่งขยายผลการส่งเสริมให้ประชาชนคิดหาหนทางนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้กลับไปใช้ประโยชน์ในรูปต่าง ๆ ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน ได้สำรวจพบว่า มีประชาชนหลายรายนำเอาเศษอาหาร เศษผักจากตลาดสด จากร้านอาหารไปเลี้ยงสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะหมูหลุม และเป็ด เช่นบริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง ชุมชนดอนมะกอก ชุมชนหนองควายเขาหัก ไม่นับรวมอีกหลายชุมชนที่นำเอาของเสียต่าง ๆ ไปหมักเป็นปุ๋ยได้หลายชนิด อาทิ ปุ๋ยน้ำอีเอ็ม ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ทำให้ปริมาณขยะที่มีค่าใช้จ่ายในการนำไปฝังกลบลดลงมาก

       ในส่วนเทศบาลฯ เอง ปัจจุบันมีการนำเศษอาหาร เศษผักที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ไปเลี้ยงสัตว์หลายชนิด คือ ไส้เดือน หมู และเป็ด โดยเฉพาะขณะนี้ เป็ดสามารถออกไข่ได้วันละหลายสิบฟอง ซึ่งเป็นที่นิยมในการซื้อไปรับประทานอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ซื้อพบว่า ไข่เป็ดที่เลี้ยงนั้นมีขนาดใหญ่ และมีไข่แดงใหญ่กว่าไข่เป็ดทั่วไปทุกฟอง เนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบให้อาหารธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารต่าง ๆ ที่ีใช้ในการเลี้ยงเป็ดไก่ หรือสัตว์หลายชนิดที่เราใช้บริโภคกันอยู่ ว่า ต้องยึดเอาคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ เพราะสัตว์รับประทานอะไรเป็นอาหาร มนุษย์เราก็รับประทานสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน

       การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภค นอกจากเน้นเรื่องการออกกำลังกายเป็นหัวใจสำคัญแล้ว อีกภาคหนึ่งจึงหมายถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะนำไปปรุงเป็นอาหารนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป