โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หอกระจายข่าวรุกคืบ เข้าพื้นที่หนองกระโดง พลงช้างเผือก

       หลังจากที่ได้ปรับปรุงเสริมสร้างระบบหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการแจ้งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ดำเนินการอยู่ โดยผ่านทางระบบเสียงตามสายซึ่งค่อนข้างประสบป้ัญหาในการซ่อมบำรุง เนื่องจากต้องอาศัยการพาดสายส่งกระจายเสียงไปตามเสาไฟฟ้าที่มีทั้งสายโทรศัพท์จำนวนมากจากหลายบริษัท และสายส่งกระแสไฟฟ้า ต่อมาเทศบาลฯ ได้เพิ่มระบบกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๔ เสียงจากเมืองแกลงเรื่อยมา รวมถึงการเพิ่มช่องทางข้อมูลข่าวสารผ่านทาง www.muangklang.com การแจ้งข่าวผ่านระบบ SMS

       และในที่สุด คณะผู้บริหารมีแนวคิดให้ปรับปรุงเสริมสร้างระบบหอกระจายข่าวขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุก ๆ ชุมชน เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยปรับห้วงเวลาในการออกอากาศให้เกิดความเหมาะสมเฉพาะแต่ในช่วงเวลาเช้า ๖.๓๐ นาฬิกา ถึง ๗.๐๐ นาฬิกา เพื่อความกระชับ และมีประสิทธิภาพเว้นแต่มีเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งหอกระจายข่าวทุกจุดจะติดตั้งเครื่องกำหนดเวลาอัตโนมัติไว้

       จากผลการปรับปรุงเสริมสร้างหอกระจายข่าวจนถึงขณะนี้ เทศบาลฯ สามารถส่งกระจายเสียงครอบคลุม พื้นที่ชุมชนสุนทรโวหาร (บางส่วน) ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุมชนหนองควายเขาหัก ชุมชนวัดสารนาถฯ ชุมชนมาบใหญ่ และล่าสุดได้ขยายการออกอากาศไปยังชุมชนหนองกระโดง และชุมชนพลงช้างเผือกเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว และยังจะทำการปรับปรุงเสริมสร้างระบบหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องในระยะอันใกล้ ที่บริเวณตลาดสามย่าน ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนในยาง ชุมชนแหลมยาง ซึ่งความคืบหน้าจะได้แจ้งให้ท่านได้ทราบเป็นลำดับไป หากท่านประสงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการออกอากาศกระจายเสียง สามารถแจ้งทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๓๘ ๖๗๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป