โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชุมชนเตรียมยกระดับ ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเีรียงบ้านเมืองผาสุก

       จากการที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประสานงานร่วมกับประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง เพื่อแนะนำให้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือ ศพช. โครงการชุมชนพอเพียง ระดับเทศบาล ตั้งแต่ก่อนเดือนพฤศจิกายน ปีที่่ผ่านมา

       ขณะนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับแจ้งว่า มีชุมชนจำนวน ๔ ชุมชนที่ได้ผ่านหลักเกณฑ์จากการพิจารณาของคณะกรรมการในส่วนกลางแล้ว คือ ชุมชนมาบใหญ่ ในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ และการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ชุมชนหนองแหวน ในโครงการจัดซื้อและฝึกสอนดนตรีไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ชุมชนสุนทรโวหาร ในโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยและเปิดการฝึกสอนอบรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท  ชุมชนหนองกระโดง ในโครงการทำนาเพื่อผลิตข้าวปลอดสารพิษ ในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้งสี่ชุมชนจะได้เข้าสู่กระบวนการจัดทำโครงการตามที่เสนอในเร็ววันนี้

       ท่านผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ในชุมชนข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่ประธานชุมชนมาบใหญ่ หนองแหวน สุนทรโวหาร และหนองกระโดง หรือติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา สำันักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ส่วนความคืบหน้าของชุมชนที่อยุ่ระหว่างการติดต่อประสานงาน เมืองแกลงนิวส์จะได้แจ้งข่าวทุกท่านได้ทราบในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป