โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

ผักหนองควายเขาหัก สด สะอาด ปลอดภัย จากสวนผักนายเกิด คล้ายคลึง

นายเกิด คล้ายคลึงแห่งบ้านหนองควายเขาหัก
กับอาชีพเพาะเห็ดปลูกผักที่เน้นความสด สะอาด
ปลอดภัยไว้บริโภคเองและจำหน่ายที่ตลาดเช้า
       จากความพยายามของเทศบาลตำบลเมืองแกลงที่มีนโยบายเรื่องของเกษตรเมืองในระยะสองปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้บริโภคพืชอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีความสด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพืชผักในเขตเมืองให้สามารถได้เห็นและพิสูจน์กันเป็นเชิงประจักษ์ ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง โดยการลดการขนส่งพืชอาหารจากแหล่งอื่น ๆ นอกพื้นที่อำเภอแกลง ซึ่งจะเป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง

ดินดำ น้ำสมบูรณ์เกื้อกูลให้เกิดเป็นรายได้
       จากการสำรวจการขยายนโยบายเรื่องเกษตรเมืองไปสู่ภาคปฏิบัติ พบว่าพื้นที่ชุมชนรอบนอกทุกแห่ง มีการใช้พื้นที่หลังบ้านเพื่อปลูกพืชอาหารกันจำนวนไม่น้อยในลักษณะของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สามารถลดรายจ่ายจากการต้องใช้เงินซื้อหาทุกอย่างด้วยการปลูกทดแทน และเป็นงานอดิเรก สร้างความเพลิดเพลินใจแก่เจ้าของบ้าน นอกจากนี้ ยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง ที่สามารถยึุดอาชีพเพาะปลูกพืชอาหาร ผักนานาชนิดเป็นหลักในการสร้างรายได้ เช่น ย่านชุมชนดอนมะกอก พลงช้างเผือก หนองควายเขาหัก เป็นต้น
 
       กรณีครอบครัวของนายเกิด คล้ายคลึง ซึ่งเป็นคนหนองควายเขาหักโดยพื้นถิ่น และมีที่ดินอยู่บนถนนสุนทรภู่ ซอย ๔ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งครอบครัวได้ยึดอาชีพเพาะเห็ดมาแต่เดิม ภายหลังเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้ชักชวนให้ไปอบรมให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น จนมาสู่การปลูกพืชผักอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น โดยมีคนในครอบครัวลงแรงร่วมกันทำ และมีช่องทางการจำหน่ายอยู่ที่แผงขายผักที่ตลาดเช้า

ยายม่อม คนกันเองที่ไปซื้อผักถึงแปลงปลูก
ด้วยความมั่นใจในความสด สะอาด ปลอดภัย
       ด้วยความรู้ความเข้าใจ ความใส่ใจต่อผู้บริโภคที่ควรมีผักปลอดสารพิษไว้ซื้อไปรับประทาน และที่สำคัญคือครอบครัวนายเกิด สามารถรับประทานพืชผักที่ตัวเองเพาะปลูกเองด้วยความสบายใจ พืชผักที่ปลูกในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงมีความสด สะอาด ปลอดภัย ให้เราสามารถไปเห็นการเพาะปลูกที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลได้ตลอดเวลา และจากการประเมิน ยังพบว่าเพราะชาวสวนผักทั้งหมดในพื้นที่ ยึดหลักปลูกไว้เพื่อรับประทานกันในครอบครัวเป็นหลัก และหากมีมากพอที่จะแบ่งไปขายก็นำไปขาย โดยไม่มุ่งเน้นการผลิตให้ได้จำนวนมาก ๆ เป็นวัตถุประสงค์เดียว พืชผักจากแผงขายจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่รายเล็กรายน้อยที่เราเห็นอยู่ จึงเป็นหลักประกันได้ว่า เราจะสามารถซื้อไปบริโภคปรุงเป็นอาหารได้อย่างสบายใจและมั่นใจว่า เป็นอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา

แปลงปลูกผักและโรงเห็ดนางฟ้า
ที่บังแสดงแดดด้วยหมู่ทิวต้นกล้วย
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังคงดำเนินการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพืชผักในพื้นที่ต่อไปโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นทีเป็นเป้าหมาย และพยายามทำให้ ข้าว ปลา อาหาร ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะลดการพึ่งพาอาหารจากแหล่งอื่น และจะส่งผลถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้ดีตลอดไป เพื่อให้ภาวะการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนี้ ไปหนุนเสริมให้เกิดการเพาะปลูกพืชอาหาร การประมงขนาดเล็กในคลองประแสให้มีผลดีต่อประชาชนโดยทั่วไป และก่อเกิดเป็นรายได้ในการดำเนินชีวิต เกิดความสมดุลย์กันทั้งสามส่วนหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

       เทศบาลฯ จึงขอเชิญทุกท่านได้ตระหนักถึงประโยชน์ในเรื่องข้างต้นนี้ ด้วยการส่งเสริมกันโดยวิธีรู้จักพิจารณาที่มาของอาหาร ช่วยกันอุดหนุนข้าวปลาอาหารที่ปลูกและทำในพื้นที่ และลงมือเพาะปลูกพืชผักไว้หลังบ้าน ในที่ว่างหรือบนดาดฟ้าอาคารไว้รับประทานและสร้างความเพลิดเพลินใจเท่าที่กำลังและเวลาจะพอมี โดยท่านสามารถชมตัวอย่างเหล่านี้ได้จากพ่อค้าแม่ค้า่พืชผักในพื้นที่ หรือที่บริเวณพื้นที่ดาดฟ้าและด้านหลังของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาล บนถนนสุนทรภู่ ได้ทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป