โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

๑๐ กุมภานี้ เชิญฟัง "ยลระยอง มองเมืองแกลง วันนี้...วันหน้า กับผู้ว่าฯ สยุมพร ลิ่มไทย"

สยุมพร ลิ่มไทย
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะได้เพิ่มพูนข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในพื้นที และจากบุคคลผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาบ้านเมือง ผ่านการสื่อสารไปสู่พี่น้องประชาชนเรื่อยมา

       และในโอกาสวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เทศบาลฯ ได้เรียนเชิญนายสยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ปัจจุบัน เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง "ยลระยอง มองเมืองแกลง...วันนี้...วันหน้า...ในสายตาผู้ว่าฯ สยุมพร ลิ่มไทย" ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำันักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา

       ทั้งนี้ นายสยุมพร ลิ่มไทย เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยมาหลายปี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการโอทอป หรือ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่ง คือ ที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสตูล และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเมื่อเดือนกันยายน ปีที่่ผ่านมา เป็นผู้หนึ่งที่ผลักดัน "อยู่ระยอง รักระยอง" เป็นผู้มากด้วยทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการบริหารพัฒนาจังหวัดระยอง และมีมุมมองที่เข้มข้นมากด้วยข้อมูลเนื้อหาของการเจริญเติบโตของจังหวัดระยอง และมีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบอันพึงปรารถนาในการพัฒนาเมืองแกลงที่เหมาะสมกับความเป็นอำเภอแกลงเป็นอย่างดี

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังการถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ดังกล่าวตามวันและเวลาข้างต้น โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล หรือติดตามฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๔ เสียงจากเมืองแกลงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป