โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

Footprinted ที่ 2 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสู่เมืองแกลง

ผอ.ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
รองผอ.ประเสริฐสุข จามรมาน
ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

       
เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รุกไปอีกก้าว ภายหลังได้ร่วมกันจัดทำโครงการรูปแบบเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Cabon City Model) ไปเมื่อปีที่แล้ว โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

       และในปี  2554 นี้ จะได้เริ่มจัดทำ “โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน” ที่มุ่งเน้นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจำ ภาคอาคารสำนักงานทั้งหมดของเทศบาลตำบลเมืองแกลง การประชุมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 14มกราคม 2554 เวลา 13.30-15.00น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โดยคณะที่จะเข้าร่วมประชุมหารือทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย
1.       นางประเสริฐสุข  จามรมาน                 รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.       ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์                   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอน  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
3.       นางสาวอโณทัย  สังข์ทอง                    ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
4.       ดร.วรพจน์   อังกสิทธิ์                            หัวหน้าโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.       นางสาวธีรนันทา ฤทธิ์มณี                    นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6.       ผศ. ดร. สคาร ทีจันทึก                          นักวิจัย มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์
7.       นายสมพร แม่ลิ่ม                                   นักวิจัย มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์
8.       นางอุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์           นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

       ท่านผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมนัดแรกได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และสำหรับชาวเมืองแกลง สามารถติดตามฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบวิทยุเอฟเอ็ม 104 เสียงจากเมืองแกลง หรือสรุปข่าวที่เมืองแกลงนิวส์ในวันถัดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป