โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

IUCN นำชาวเกาะเต่า สุราษฎร์ฯ และปากน้ำปราณฯ ประจวบฯ มาเมืองแกลง

       วันพุธที่ ๑๒ มกราคม IUCN (The International Union for Conservation of Nature) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้และช่วยหาวิธีการในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นจากปากน้ำปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์คณะหนึ่ง และจากเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี อีกคณะหนึ่งเดินทางรับฟังและทัศนศึกษาสภาพพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ที่อยู่ในความดูแลบริหารงานโดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง


       คณะของ IUCN ได้ใช้โอกาสนี้พูดคุยซักถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ทั้งในประเด็นปัญหาอุปสรรค แรงจูงใจ กระบวนการในการจัดการ เพื่อนำกลับไปคิดทบทวนและปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้เห็นเชิงประจักษ์กับขั้นตอนการจัดการขยะหรือของเสีย ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีการเก็บ คัดแยกมาจากต้นทางคือ บ้านเรือนร้านค้าของประชาชน และคัดแยกด้วยระบบสายพานลำเลียง รวมถึงขั้นตอนการกำจัด การแปรรูป จากของเสียสู่ของดีในรูปของปุ๋ยชนิดต่าง ๆ จนสามารถนำไปสู่การอาศัยดินและน้ำที่ดีเพาะปลูกพืชผักกลับมาเป็นอาหารของเราอีกทีหนึ่ง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ พื้นที่ด้านหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป