โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ร่างเทศบ้ัญญัติการจัดระเบียบอาคารที่ดำเนินการไม่ถูกต้องคืบหน้าไปอีกขั้น

       เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ผู้นำชุมชน กำหนดจัดประชุมเพื่อถกประเด็นการยกร่างเทศบัญญัติอันว่าด้วยอาคารที่ลงมือดำเนินการก่อนยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นครั้งที่ ๒ ที่จะเป็นสาระสำคัญในการจัดระเบียบอาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ที่ประชุมหารือให้ความเห็นร่วมกันเพื่อให้เทศบ้ญญัติว่าด้วยการจัด
ระเบียบอาคารที่ดำเนินการก่อนได้รับอนุญาตมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อเมืองแกลงโดยรวม
       ในที่ประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นถึงที่มาของปัญหา ความพยายามอาศัยหลักกฎหมายที่ส่งเสริมให้เข้าดำเนินการจัดระเบียบการปลูกสร้างอาคารได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น หลักเกณฑ์การพิจารณาและการใช้ดุลยพินิจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยในการประชุมรอบต่อไป จะเป็นการเข้าสู่รายละเอียดในหัวข้อว่าด้วยการออกระเบียบเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งเทศบาลฯ คาดว่า จะสามารถทันนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ และเมื่อผ่านกระบวนการทางสภาไปแล้ว จะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และคาดว่า หลังจากนั้น จะสามารถบรรเทาปัญหาการลงมือดำเนินการเกี่ยวกับอาคารก่อนยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และทันต่อการแก้ไขปัญหาอันเป็นผลพวงของการเติบโต การเปลี่ยนแปลงของเมืองแกลงเพื่อความสงบเรียบร้อย ปลอภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป