โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

เสริมขอบหลุมฝังกลบอีก ๕๐ เซ็นติเมตรแล้วเสร็จ ยืดอายุการฝังกลบต่อไป

       หลังจากที่คณะผู้บริหารโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้อนุมัติให้เสริมคันดินลูกรังที่ปากหลุมฝังกลบ หลุม B แล้ว ขณะนี้ งานเสริมคันดินลูกรังที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๕๐ เ้ซ็นติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และความยาวรอบปากหลุมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ในวงเงินงบประมาณที่ ๑๘๙,๐๐๐ บาท ได้แล้วเสร็จลงหลังจากต้องหยุดชะงักในฤดูฝนที่ผ่านมา

       การเสริมคันดินที่ปากหลุมฝังกลบนี้ เป็นหนึ่งในหลาย ๆ มาตรการที่จะแก้ปัญหาขยะของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งปัจจุบันมีภาระที่ต้องบริหารจัดการขยะของเทศบาลเองวันละประมาณ ๑๘ ถึง ๑๙ ตัน และขยะจากเทศบาล และอบต.อื่น ๆ ทั้งในอำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี รวมแล้วสิบสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกวันละมากกว่า ๒๕ ตัน โดยเมื่อเสริมคันดินให้สูงขึ้น จะสามารถรองรับปริมาณขยะในการนำไปฝังกลบได้มากขึ้น เป็นการยืดอายุการใช้งานหลุมฝังกลบออกไปได้อีก โดยขณะนี้ เทศบาลฯ ยังมีแผนเตรียมเสริมคันดินรอบที่ ๒ ต่อไปเป็นการล่วงหน้า

       หลุมฝังกลบมูลฝอยของเทศบาล ตั้งอยู่ ณ คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อ เขตเทศบาลตำบลบ้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ภายใต้งบประมาณจำนวน ๖๕ ล้านบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นคลัทเตอร์ (clutter) แก้ปัญหาขยะให้กับจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งมีการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งคาดว่า ในอนาคตอันใกล้ เทศบาลฯ จะสามารถเข้าไปบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ณ หลุมฝังกลบ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นที่ได้ดำเนินการอยู่ในเวลานี้ในส่วนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเอง ณ พื้นที่ด้านหลังของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก โดยมีผู้ขอเข้าทัศนศึกษากระบวนการอย่างต่อเนื่องปีละหลายพันคนมากระทั่งบัดนี้

       ท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจเข้าชมกระบวนการจัดการขยะให้กลับไปเป็นประโยชน์ในรูปของการบำรุงดินและน้ำ สามารถเข้าชมได้หรือติดต่อประสานงานล่วงหน้าได้ที่ ๐๓๘ ๖๗๑๒๐๙ หรือ ที่อีเมล muangklang53@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป