โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

ผุดเรื่องใหม่ เป็นข้อมูลทางเลือกใช้ชีวิตแก่เด็กแกลง

ลูกถุน..ไว้เรียนจบมาหางานทำที่บ้านก็ได้
        เทศบาลฯ พร้อมออกบทความเนื้อหาใหม่ เรื่อง "ชาวแกลง...อยู่มาอย่างไร...และเรา...จะอยู่อย่างไรต่อไป" (พบเนื้อเรื่องได้ที่.... http://www.muangklang.com/suksa/KnowledgePaperTeacher/OccupationMKM54/occupationMKM54.html ) สำหรับเป็นข้อมูลแก่เด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ คือ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร วัดพลงช้างเผือก วัดสารนารถธรรมาราม วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลถึงที่มาของการดำเนินชีิวิต การประกอบอาชีพจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน ที่อยู่ในสภาวะแห่งการเกื้อกูล และมีความสมดุลย์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายหน้า ให้ชาวแกลงรู้รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมได้หล่อเลี้ยงชีวิตคนแกลง

เด็กแกลง ต้องรู้เรื่องเมืองแกลง
       อนึ่ง โครงการบุคลากรช่วยสอนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการมาแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เรื่องราวในมิติต่าง ๆ ในสารบบของเมืองแกลงแก่เด็กและเยาวชนตามโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่เป็นความขาดแคลนของการศึกษาแบบมหภาค ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนด้วยดี และเทศบาลยังมีช่องทางการสืบหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไว้สำหรับผู้ต้องการข้อมูลด้วยที่   http://muangklang.com/suksa/KnowledgePaperTeacher/MainKnowledgePaper.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป